معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نفرات برتر آزمون سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی را به این ترتیب اعلام کرد

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک  ابراهیم خدایی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی اسامی 10 نفر برتر آزمون سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی را به این ترتیب اعلام کرد :

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه اول- صابر دین پژوه از تبریز

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه دوم- محمدکاظم فقیه خراسانی از یزد

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه سوم- علی فاطمی مفرد از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه چهارم- محمدحسن احمدیارندی از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه پنجم- سعید نعیمی از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه ششم- محمدامین مطهری نیا از یزد

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه هفتم- محمد قیدی

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه هشتم- محمدحسین زارعی اردستانی از اصفهان

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه نهم- اروین آذرمینا

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه دهم- سید حسن موسوی بندرآبادی

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک  

10 نفر برتر گروه آزمایشی علوم تجربی

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه اول- امیرحسین قاسمی نژاد رائینی از سیرجان

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه دوم- امیرحسین قویدل سردصحرا از تبریز

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه سوم- محمدرضا نادری از بابل

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه چهارم- ارسلان یزدچی از تبریز

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه پنجم- محسن نیکویی از یزد

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه ششم- یاسمن میر از بابل

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه هفتم- سیدرضا سالاری کیا از شیراز

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه هشتم- امیررضا پاشاپور یگانه از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه نهم- مهدی شفیعی از اردبیل رتبه دهم- مهدی روانخواه از یاسوج

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک  

 10 نفر برتر گروه آزمایشی علوم انسانی

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه اول- - عرفان میران زاده مهابادی از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه دوم- یلدا حجتی از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه سوم- علی مهرایی از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه چهارم- زینب ابن علی از کاشان

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه پنجم- سید امیراحسان میری از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه ششم- فرید صابری از کامیاران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه هفتم- مصطفی نوذری از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه هشتم- مرتضی ضیائی نسب از بیرجند

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه نهم- زهرا شیدائیان آرانی از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه دهم- فاطمه حیدری از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک  

سه نفر برتر گروه آزمایشی هنر

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه اول- سما معیری از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه دوم- اوینا اراکیلیان از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه سوم- آتوسا عبداللهی امانی از کرج

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک  

سه نفر برتر گروه آزمایشی زبانهای خارجی

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه اول- ارشیا زاهدی پور خامنه از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه دوم- رضا قانع خیابانیان از تهران

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک رتبه سوم- امیرحسین قویدل سردصحرا از تبریز

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک آزمون سراسری 96 برای تمامی گروههای آزمایشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روزهای 15 و16 تیرماه در 372 شهرستان برگزار شد.

نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند-ایرناک برای شرکت در این آزمون، در مجموع تعداد 929 هزار و 791 داوطلب ثبت نام کردند و در نهایت برای یک میلیون و 93 هزار و 197 کارت ورود به جلسه آزمون صادر شد که از این تعداد، تعداد 657 هزار و 613 کارت برای داوطلبان زن و تعداد 435 هزار و 584 کارت برای داوطلبان مرد بود.

منبع : ایرنا

(2 رای)
بازدید : 891 بار
نفرات برتر کنکور 96 معرفی شدند - 5.0 out of 5 based on 2 votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی