آمينوفيلين براي درمان انسداد برگشت پذير راه هاي تنفسي و آسم حاد و به عنوان محرك تنفسي در آپنه نوزادان مصرف مي شود.

  • آمینوفیلین (به انگلیسی: Aminophylline)
  • رده درمانی: گشاد کننده برونش .
  • اشکال دارویی: آمپول، قرص

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

موارد مصرف آمینوفیلین

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمينوفيلين براي درمان انسداد برگشت پذير راه هاي تنفسي و آسم حاد و به عنوان محرك تنفسي در آپنه نوزادان مصرف مي شود.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

موارد و مقدار مصرف:

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک الف) رفع علامتی آسم نایژه‌ای

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک -برای بیمارانی که به طور دائم تئوفیلین مصرف نمی کنند و نیازمند رفع سریع نشانه‌ها هستند.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک مقدار اولیه mg/kg6 ( معادل mg/kg7/4 تئوفیلین بی آب ) به آهستگی ( معادل ۲۵ میلی گرم در دقیقه یا کمتر از آن ) تزریق وریدی می گردد و سپس‌، مقدار نگهدارنده انفوزیون می‌شود.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک بزرگسالانی که دخانیات استعمال نمی کنند: در هر ساعت مقدار mg/kg7/0به مدت ۱۲ ساعت و بعد هر ساعت مقدار mg/kg 5/0تجویز می گردد.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک بزرگسالان مبتلا به آسم نایژه‌ای که از جهات دیگر سالم هستند و دخانیات استعمال می کنند: هر ساعت مقدار mg/kg1 به مدت ۱۲ ساعت و بعد هر ساعت مقدار mg/kg8/0 تجویز می گردد.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک بیماران سالمند و بزرگسالان مبتلا به بیماری قلبی ریوی‌: هر ساعت مقدار mg/kg6/0به مدت ۱۲ ساعت، و بعد هر ساعت مقدار mg/kg3/0 تجویز می گردد.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک بزرگسالان مبتلا به نارسایی احتقانی قلب (CHF) یا بیماری کبدی‌: هر ساعت مقدار mg/kg 5/0 به مدت ۱۲ ساعت، و بعد هر ساعت مقدار mg/kg 2/0-1/0تجویز می گردد.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک کودکان ۱۶- ۹ساله : هر ساعت مقدار mg/kg 1 به مدت ۱۲ ساعت، و بعد هر ساعت مقدار mg/kg 8/0 تجویز می شود.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک کودکان ۶ ماهه تا ۹ ساله‌: هر ساعت مقدار mg/kg 2/1 به مدت ۱۲ ساعت و بعد هر ساعت مقدار mg/kg 1 تجویز می‌شود.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک بیمارانی که به طور دائم تئوفیلین مصرف می کنند

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک انفوزیون mg/kg 63/0 آمینوفیلین ( معادل mg/kg5/0 تئوفیلین بی آب ) غلظت تئوفیلین را به mcg/ ml 1

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک افزایش می دهد.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک بعضی از پزشکان مقدار مصرف سرشار mg/kg 1/3 (معادلmg/kg 5/2 تئوفیلین بی آب ) را در صورتی که هیچ نوع علائم آشکار مسمومیت یا تئوفیلین وجود نداشته باشد، توصیه می کنند.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک ب)آسم نایژه‌ای مزمن

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک بزرگسالان‌: مقدار mg 900-600در مقادیر منقسم ( سه یا چهار بار در روز ) از راه خوراکی مصرف می گردد.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک کودکان‌: مقدار mg/kg/day12در مقادیر منقسم ( سه یا چهار بار در روز ) از راه خوراکی مصرف می‌شود.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک غلظت درمانی تئوفیلین در سرمmcg/ml 20-10 است. با این وجود بعضی از بیماران ممکن است با غلظت سرم mcg/ml10-5 به اثر گشاد کننده نایژه این دارو به اندازه کافی پاسخ دهند.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک پ)داروی کمکی در درمان آپنه نوزادان

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک مقدار مصرف لودینگ mg/kg6-3 است که طی حداقل ۲۰ دقیقه تزریق وریدی می‌شود. بعد از آن مقدار مصرف نگهدارنده mg/kg2-1 هر ۱۲ – ۸ ساعت از راه خوراکی یا وریدی تجویز می گردد. روش دیگر‌، تجویز مقدار مصرف نگهدارنده mg/kg/day12-7 در مقادیر منقسم (هر ۶ یا ۱۲ ساعت) است. اوج غلظت سرمی تئوفیلین باید mcg/ml15-6 باشد.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

مکانیسم اثر آمینوفیلین

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمينو فيلين در بدن تئوفيلين آزاد مي كند. جذب آن بعد از تزريق عضلاني آهسته مي باشد و ممكن است در محل تزريق رسوب نمايد. متابوليسم دارو كبدي است و از طريق كليه ها از بدن دفع مي شود.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

فارماکوکینتیک آمینوفیلین

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک توزیع: 0.45 L/kg بر اساس وزن ایده آل بدن

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک اتصال به پروتئین: 40%، عمدتاً آلبومین

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک متابولیسم: کودکان بالای 1 سال و بزرگسالان: کبدی؛ شامل CYP1A2، 2E1 و 3A4؛ تشکیل متابولیت فعال

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک نیمه عمر حذف: متغیر و وابسته به سن، عملکرد کبد، عملکرد قلب، بیماری های ریوی و سابقه مصرف سیگار، در فرد غیر سیگاری 8 ساعت، فرد سیگاری 4-5 ساعت

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک دفع: ادراری (10% به صورت داروی دست نخورده)

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک زمان رسیدن به پیک: 30 دقیقه

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

عوارض جانبی آمینوفیلین

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک تاكيكاردي ، طپش قلب، تهوع، اختلالات دستگاه گوارش، سردرد، فراموشي، آريتمي و تشنجات بويژه در موارد تزريق سريع داخل وريدي ممكن است مشاهده شود. به علاوه اتيلين دي آمين موجود در آمينوفيلين ممكن است باعث كهير، تب يونجه، بثورات جلدي يا التهاب پوست شود.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

تداخلات دارویی آمینوفیلین

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک تجويز همزمان سايمتيدين، سيپروفلوكساسين، اريترومايسين، پروپرانولول و تيابندازول با آمينوفيلين احتمالاً باعث افزايش غلظت متابوليت فعال آن مي شود. تجويز همزمان فني توئين و ريفامپييسن با تئوفيلين و كشيدن سيگار يا تنباكو احتمالاً باعث كاهش غلظت آن به واسطه تحريك متابوليسم مي شود. تجويز همزمان مسددهاي گيرنده بتاآدرنرژيك ممكن است اثرات گشادكنندگي نايژه اي دارو را مهار كند. مصرف همزمان با كتامين ممكن است آستانه حملات صرع را كاهش دهد.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

هشدار ها آمینوفیلین

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک در صورت وجود خيز حاد ريوي، ناتواني احتقاني قلب، تب پايدار، بيماري هاي كبدي، پركاري غده تيروئيد، سپسيس و اختلالات صرعي بايد با احتياط تجويز شوند.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

توصیه های دارویی آمینوفیلین

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک 1. آمينوفيلين نبايد در يك سرنگ با ساير داروها مخلوط شود.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک 2. تزريق داخل عضلاني دارو بسيار محرك است. آمينوفيلين را بايد خيلي آهسته داخل وريد(حداقل طي 20 دقيقه) تزريق نمود.

آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک آمینوفیلین | میزان مصرف و عواض آمینوفیلین-ایرناک  

دارو های هم گروه آمینوفیلین
  • Theophylline
  • Theophylline G
(0 رای)
بازدید : 136 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی