آرتروگریپوزیس (Arthrogryposis) یا(AMC) یک بیماری ارثی نادر است که نوزاد دچار کنترکچرهای متعدد مفصلی، ضعف عضلات و فیبروز است.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک معمولاً این بیماری هرچهار اندام را تاحدودی درگیر می‌سازد و ضعف عضلانی و محدودیت حرکتی ایجاد می‌کند. شیوع آن یک در هر سه هزار تولد زنده است.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک  

انواع معمول آرتروگریپوزیس
  • آسان ترین طریقه برای تشخیص این مریضی جدا کردن و طبقه بندی یک مورد خاص آن به یکی از سه گروه دیل می باشد.
  • اختلالاتی که عمدتآ اندام ها را مصاب می سازد.
  • اختلالاتی که  اندام ها را همرا با قسمتی از بدن  مصاب می سازد
  • اختلالاتی که  اندام ها را همرا با سیستم عصبی مرکزی  مصاب می سازد.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک  

اهداف درمان

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک 1. استقلال

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک 2.حداکثر استفاده از دستها

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک 3.تحرک و جا به جایی

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک 4.افزایش دامنه حرکتی

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک  

امیو پلازیا Amyoplasia

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک امیو پلازیا نوع شایع ترین از ارتروگریپوزیس بوده کد در ایام قدیم آنرا بنام امیوپلازیا کلاسیک میشناختند.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک وقوع این مریضی یکی بر 10000 طفل نوزاد مصاب به ارتروگریپوزیس می باشد

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک مشخصه بارز آن تقارن سوء شکل اندام ها همرا با ایکانوس واروس قدم و بسط ارنج ها در اندام ها ی فوقانی , تبدیل نسج کارا به نسج فیبروتیک.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک این اطفال مصاب دارای  ذکاوت نورمال می باشند.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک این مریضی به شکل شگفت انگیزی با تداوی فیزیکی زود هنگام جواب گو هست. بعضی از آنها تنها اندام های تحتانی را مصاب ساخته و بسیار ندرتآ بعضی از آنها تنها اندام فوقانی را مصاب می سازد. در حقیقت بیشترین  اطفال دچار به این مرض هر چهار عضو شان مصاب میگردد.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک  

ارترو گریپوزیس بعیده Distal Arthrogryposis

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک نوع دیگر ارتروگریپوزیس که تنها اندام ها را مصاب می سازد ارتروگریپوزیس بعیده اول می باشد.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک مشخصه اختلالات  این مرض, قرار گرفتن پنجه های دست بروی یک دیگر, سوء شکل اولنر, قبض پنچه های دست ها و پا ها همرا با دیگر مفاصل  می باشد. مفاصلی چون زانو و سرین و شانه .

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک  

سندروم چند گانه تریجیوم Multiple Pterygium Syndromes

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک این نوغ سندرو مشخصه بازی از ارتروگریپوزیس می باشد که اندام ها را با قسمتی دیگری از بدن مبتلا می نماید. این مرض داری انواف مختلف ارثی  و و یژهگی هستند.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک اطفال مبتلا به این سندروم اغلبآ در پوست گردن , زانو ها و دیگر قسمت های بدن دارای شبکه  های نسجی می باشند.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک  

عدم کارایی اندام ها و سیستم عصبی مرکزی

بارز ترین این نوع سندروم عبارتست از Cerebrooculofacioskeletal (COFS) Syndrome

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک این مریضی دارای  اختلال اتوزومل همرا با عقب ماندهگی رشد داخل رحیمی , میکرو سیفالی , ناهنجاری های چشم ( چشم های کوچک) آب مروارید, گوشهای غیر طبعی ,هایپوتونیا خم شدن لگن و زانوها می باشد.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک اغلبآ بدون پاسخ گویی به تداوی هستند.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک  

علل

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک علل متعددی احتمالاً موجب این بیماری می‌شوند مانند هایپرترمی جفت، عفونت جنین، کاهش مایع آمنیوتیک، علل نورولوژیک و... این بیماری انواع متعددی دارد.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک  

درمان

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک درمان کامل این بیماری ناممکن است ولی اقداماتی مانند فیزیوتراپی، گچ گیری، آتل بندی و جراحی وضعیت بیمار را بهتر می‌سازند.

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک  

تذکرات مهم

آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس"-ایرناک والدینی که کودکان تازه متولد شده آنها مبتلا به این بیماری هستند،باید بدانند که عملکردهای بدست آمده در کودک بتر است در ماههای اول زندگی ایجاد شودو به منظور حفظ و حرکت در طول جلسات درمانی باید یک برنامه خانگی را دنبال کنند که این برنامه شامل:

  • تجویز تمرینات اختصاصی برای این کودکان
  • احتیاط مداخله ای
  • و برنامه پوشیدن splint می باشد.
(1 رای)
بازدید : 142 بار
آرتروگریپوزیس | پیشگیری و درمان "آرتروگریپوزیس" - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی