ﺩﺭﺩ سینه یا ماستالژی ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺑﻪ ‌ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﻱ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﻱ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩ را دارند.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک وﻳﮋﮔﻲ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﻱ:

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﻱ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ‌ﮔﻴﺮﺩ: 1

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک -ﺩﺭﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﺿﺤﻲ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ‌ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 2-ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﺒﻬﻢ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 3-ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ ﻳﺎ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ. 4-ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺩﺭﺩ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﻐﻞ ﺗﻴﺮ ﻣﻲ ‌ﮐﺸﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 5-ﺩﺭﺩ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﻃﻲ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻲ ‌ﻳﺎﺑﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 6-ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ 20 ﺗﺎ 30 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻲ ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻣﻲ ‌ﺭﺳﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﺤﺖ‌ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ‌ﺩﻫﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ غیر دوره ای:

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 1-ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 2- ﺩﺭﺩ ﺑﻪ‌ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺸﺎﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﻮﺯﺷﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ‌ﺷﻮﺩ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 3- ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺑﺎﺷﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 4- ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻲ ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 5-معمولا‌ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ‌ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ ﺩﻫﺪ.

منبع : ایرناک

(0 رای)
بازدید : 81 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی