کاربران آنلاین : 2380

ﺩﺭﺩ سینه یا ماستالژی ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺑﻪ ‌ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﻱ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﻱ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩ را دارند.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک وﻳﮋﮔﻲ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﻱ:

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﺭﺩ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ‌ﺍﻱ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ‌ﮔﻴﺮﺩ: 1

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک -ﺩﺭﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﺿﺤﻲ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ‌ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 2-ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﺒﻬﻢ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 3-ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ ﻳﺎ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ. 4-ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺩﺭﺩ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﻐﻞ ﺗﻴﺮ ﻣﻲ ‌ﮐﺸﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 5-ﺩﺭﺩ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﻃﻲ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻲ ‌ﻳﺎﺑﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 6-ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ 20 ﺗﺎ 30 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻲ ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﻣﻲ ‌ﺭﺳﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﺤﺖ‌ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ‌ﺩﻫﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ غیر دوره ای:

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 1-ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 2- ﺩﺭﺩ ﺑﻪ‌ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺸﺎﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﻮﺯﺷﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ‌ﺷﻮﺩ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 3- ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺑﺎﺷﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 4- ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻣﻲ ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﭘﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ.

آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک آیا شما هم از درد سینه ناگهانی رنج میبرید؟-ایرناک 5-معمولا‌ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ‌ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ ﺩﻫﺪ.

منبع : ایرناک

(0 رای)
بازدید : 24 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی