سومین مرحله از عمره تمتع مربوط به اعمال حج، نماز طواف است که پس از انجام طواف، باید دو رکعت نماز، به نیّت نماز طواف بخواند.

عمل سوم عمرۀ تمتّع: نماز طواف

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک واجب سوم از عمره تمتّع: نماز طواف «دو رکعت نماز» است.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۵۹» ۱‌. بعد از این که طواف به پایان رسید، باید دو رکعت نماز طواف مانند نماز صبح به‌جا آورده شود.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۰» ۲‌. بلند یا آهسته خواندن نماز طواف، جائز است و در آن خواندن هر سوره‌ای نیز جائز است هر چند مستحب است در رکعت اول بعد از حمد، سوره توحید و در رکعت دوم «قل یا أیها الکافرون» خوانده شود.

جواز جماعت در نماز طواف

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۱‌» خواندن نماز طواف به صورت جماعت، جائز است و شخص می‌تواند به کسی که او هم نماز طواف واجب را می‌خواند، اقتدا نماید.

زمان نماز طواف

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۲‌» نماز طواف باید بعد از طواف به‌جا آورده شود و بین آن دو فاصله نشود و تأخیر در حدّ متعارف مانعی ندارد.

مکان نماز طواف

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۳» ۱‌. مکان نماز طوافِ واجب، نزد مقام ابراهیم علیه‌السلام است و احوط آن است که پشت مقام به‌جا آورده شود به گونه‌ای که عرفا صدق کند که نماز را نزد مقام به‌جا آورده است.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۴» ۲‌. خواندن نماز طواف مستحبی در هر جای مسجد الحرام، جائز است.

وظیفه در هنگام ازدحام

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۵» اگر به نحوی که در مسأله قبل بیان شد نتوانست نماز را به‌جا آورد، باید در یکی از دو طرف مقام به‌جا آورد.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک و اگر آن هم ممکن نشد، حتی الامکان نزدیکترین فاصله را رعایت نماید یعنی نزدیکترین فاصله را به پشت مقام در نظر گیرد.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک و اگر آن هم ممکن نشد، نماز را در نزدیکترین فاصله به یکی از دو طرف مقام به‌جا آورد با رعایت احتیاط در صورت دوران بین فاصله دورتر در پشت مقام و فاصله نزدیکتر در دو طرف، به این که جمع کند بین نماز خواندن در پشت مقام و بین یکی از دو طرفِ نزدیکتر، بلکه بعداً هر گاه ممکن شد اگر چه در آخرین وقت امکان باشد، نماز را در پشت مقام، اعاده نماید.

اگر کسی در غیر مقام نماز خواند

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۶» ۱‌. اگر کسی به خاطر ندانستن مسأله، نماز طواف را در غیر مقام بخواند، وظیفه‌اش آن است که نماز را نزد مقام بخواند و اگر برایش ممکن نیست مثلًا از حج برگشته همان جا که هست نماز را به‌جا آورد و احتیاطاً کسی را نائب کند که در نزد مقام نماز بخواند.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۷» ۲‌. اگر کسی عمداً نماز را در غیر محلّی که بیان شد بخواند، کافی نیست به تفصیلی که گذشت.

ترک نماز طواف

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۸» ۱‌. اگر کسی عمداً نماز طواف را به‌جا نیاورد، یا عمداً باطل به‌جا آورد، عمره و حجش باطل نیست ولی وظیفه دارد که به دستور مسأله بعد ترک سهوی آن عمل کند.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک ۲‌. اگر کسی سهواً نماز طواف را ترک نماید، چند حالت دارد:

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۶۹» الف. اگر کسی بعد از سعی یادش آمد که نماز طواف را نخوانده، فوراً آن را در محلش به‌جا آورد و ظاهر آن است که اعاده سعی و غیر آن لازم نیست اگر چه احوط است.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۰» ب. اگر در اثنای سعی یادش آمد که نماز طواف را نخوانده، سعی را قطع نماید و نماز طواف را در محلش به‌جا آورد، سپس سعی را اتمام نماید.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۱‌» ج. اگر یادش نیامد تا از مکه خارج شد، باید برگردد و آن را به‌جا آورد؛ و اگر بازگشتن دشوار باشد، هر جا که یادش آمد آن را به‌جا آورد و احتیاط مستحب آن است که نائب هم بگیرد؛ و اگر تا وقت وفات آن را ترک کرد، بر ولی او واجب است که آن را به‌جا آورد.

شک در نماز طواف و خواندن آن

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۲‌» ۱‌. اگر کسی در اثنای سعی یا بعد از آن شک کرد که آیا نماز طواف را خوانده یا نه، به شکش اعتنا نکند.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۳» ۲‌. اگر کسی قبل از شروع در سعی شک کرد که آیا نماز طواف را به‌جا آورده یا نه، باید آن را به‌جا آورد.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۴» ۳. اگر کسی بعد از تمام شدن نماز، شک کند که آیا آن را درست خوانده یا نه، به شکش اعتنا نکند.

افرادی که قرائت نماز آنها اشکال دارد

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۵» ۱‌. بعضی از فقها رضوان اللَّه علیهم فرموده‌اند که اعمال بعد از نماز طواف در صورتی صحیح است که نماز طواف درست خوانده شده باشد؛ پس در جمیع اوقات خصوصاً در وقت اراده حج بر مکلّف لازم است که واجبات و احکام نماز خود را یاد بگیرد تا آن را به صورت صحیح به‌جا آورد.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۶» ۲‌. افرادی که نماز آنها از جهت حمد و سوره، اشکال دارد، اگر ممکن شود نماز طواف را به جماعت بخوانند؛ و اگر امکان جماعت نباشد، عمل به وظیفه نماز روزانه کافی است.

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۷» ۳. کسی که بعد از نماز بفهمد که قرائت نماز او یا ذکری که در نماز می‌گفته، اشکال داشته، باید نماز را اعاده نماید، و اگر برگشته، به حکم فراموشی آن عمل نماید که ذکر شد.

نیابت افرادی که قرائت آنها اشکال دارد

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۸» شخصی که قرائتش درست نبوده یا از جهت دیگری معذور بوده و بدون توجه به این مطلب، از طرف دیگری مُحرم شده و در وسط اعمال یا بعد از عمره تمتّع متوجه شده، احتیاطاً در موارد عذر نائب بگیرد و خود نیز آن عمل را انجام دهد، در این صورت نیابتش صحیح است هر چند از اول نمیتوانسته نائب شود.

مسأله جلوتر ایستادن خانم‌ها در نماز طواف

نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک نماز طواف / شرایط مکان نماز طواف-ایرناک «۵۷۹» در نماز طواف و نیز سایر نمازها، جلوتر بودن یا برابر ایستادن زن و مرد در نماز، به صحت نماز ضرر نمی‌زند.

(0 رای)
بازدید : 205 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی