موضوع طلاق در جامعه امروزی به یکی از اصلی ترین معضلات اجتماعی تبدیل شده و گریبان گیر همه کشورهای دنیا است که البته این موضوع در کشورهای اروپایی بیشتر دیده میشود.