ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش ﺳﺮدل خانمهای باردار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ:

روش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار چیست؟! در ایرناک روش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار چیست؟! در ایرناک ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش ﺳﺮدل خانمهای باردار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ:

-به جای 3 وعده غذای اصلی پر حجم ، 4 - 5 وعده غذای سبک و میان وعده میل کنید.

-ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﺮخ ﮐﺮده، از ﻏﺬاﻫﺎي آبﭘﺰ و ﺑﺨﺎرﭘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

-ﻟﺒﺎسﻫﺎي راﺣﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮﯾﺪه و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

-ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎده روي ﮐﻨﯿﺪ.

-از ﻏﺬاﻫﺎي ﭼﺮب و ادوﯾﻪدار، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ادوﯾﻪ ﺗﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ادوﯾﻪ ﻏﺬا ﮐﻤﺘﺮ و ﻃﻌﻢ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-ﻣﺼﺮف ﺷﮑﻼت، ﻗﻬﻮه، ﭼﺎي، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﮔﺎزدار را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎي آن آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

-از ﻣﺼﺮف ﺳﺮﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻻد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿد .

-ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن، از دراز ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

-در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﯾﺮ ﺳﺮ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

منبع:جستجوگر ایرناک

بازدید : 2,628 بار
روش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار چیست؟!
5.0
out of
5
(
1
) votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی