ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش ﺳﺮدل خانمهای باردار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ:

ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش ﺳﺮدل خانمهای باردار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ:روش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار چیست؟! در ایرناک روش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار چیست؟! در ایرناک

-به جای 3 وعده غذای اصلی پر حجم ، 4 - 5 وعده غذای سبک و میان وعده میل کنید.

-ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﺮخ ﮐﺮده، از ﻏﺬاﻫﺎي آبﭘﺰ و ﺑﺨﺎرﭘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

-ﻟﺒﺎسﻫﺎي راﺣﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮﯾﺪه و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

-ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎده روي ﮐﻨﯿﺪ.

-از ﻏﺬاﻫﺎي ﭼﺮب و ادوﯾﻪدار، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ادوﯾﻪ ﺗﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ادوﯾﻪ ﻏﺬا ﮐﻤﺘﺮ و ﻃﻌﻢ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-ﻣﺼﺮف ﺷﮑﻼت، ﻗﻬﻮه، ﭼﺎي، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﮔﺎزدار را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎي آن آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.

-از ﻣﺼﺮف ﺳﺮﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻻد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿد .

-ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن، از دراز ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

-در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﯾﺮ ﺳﺮ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

منبع:جستجوگر ایرناک

بازدید : 3,068 بار
روش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش سردل خانم های باردار چیست؟!
5.0
out of
5
(
1
) votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی