در این بخش از مطالب ایرناک لیست کامل کلمات دو حرفی برای حل جدول را برای شما قرار داده ایم

صفحه (الف)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک ابر حامل باران (بل) ،ابریشم خام (قز) ،ابریشم خام نتابیده (کج) ،ابریشم کم قیمت (کژ) ،ابله و احمق (بل) ،اثر پا (رد) ،اثر چربی (لک) ،اثر ماتیسن (پر) ،اثری از ژید (تز) ،اجاق مخفی (فر) ،از آرایش بسکتبال (شل) ،از ادات تشبیه (سا)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک از باشگاه های فرانسه (رن) ،از بت های زمان جاهلیت (هب- ود) ،از به پا کردنی ها (شر)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک از بیماری های پوستی (گر) ،از حروف یونانی (مو- چی) ،از خدایان یونان (رع- را)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک از خواهران برونته (آن) ،از رفته به جا می ماند (رد)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک از سوره های قرآن (طه) ،از سوره های مکی (یس) ،اس (بنیاد ، پایه ، پی) ،اسب آذری (ات) ،استخوان پاشنه پا (بل)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک استخوان سینه (قص) ،استعداد فهم و دریافت (شم)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک اضطراب (تب) ،اعتبار (آب)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک اقتصادی در روسیه (نپ) ،ال (بچه دزد معروف)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک الفبای موسیقی (نت) ،الهه خورشید (رع- را)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک امرود (مل) ،امیر قبیله بزرگ (بگ) ،انبار ته کشتی(خن) ،انتها یا قعر چیزی (ته) ،انکار کردن (ظی)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک انگبین (ظی)


صفحه (ب)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک با (آش) ،باب ( در ) ،باد اندک (رش)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بادبان کشتی (جل) ،باد ریزه (رش) ،باد سرد (زم)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک باد کم (رش) ،باده (می)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک باران اندک ( رش ) ،باران ریز (طل)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک باریک (دق) ،باز (وا)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بازداشتن (کف) ،بازی نفس گیر (زو) ،باستیل (دژ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک باغ و زراعت (بن) ،باقی جان (نا) ،بالا آمدن آب دریا (مد) ،بالای فرنگی (آپ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بانگ -آواز (غو) ،بانگ قمری (وت) ،بانگ وزغ ( وغ ) ،بت (بغ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بث (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز) ،بج یا بچ (لب، توی دهان ، درون دهان) ،بچه دزد معروف (ال)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بحر ( زو) ،بخ (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین) ،بخار دهان (ها) ،بخس (کم) ،بخشی از مغز (مخ) ،بخیل (شح) ،بخیه خیاطان (کن) ،بخیه درشت (کن)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بددل (غر) ،بد (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید). ،بدون موی (لغ) ،بدی (آک) ،بدیع (نو)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک برآمدگی زمین (رش) ،برادر پدر (عم) ،برای بیان نفرت بکار می رود (اف)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک برانگیختن غبار (بث)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک برجستگی لاستیک ( آج) ،برجستگی ته کفش(آج) ،برجستگی زیر گونه (لپ) ،بردگی (رق) ،برز (قد) ،برف ریزه (بژ) ،برکت (ری)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک برگ برنده (آس) ،برگ درخت (رق) ،برنج ( رز ) ،برهنه (رت) ،بریدن از بیخ (حذ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بریدن سر قلم (قط ) ،بزرگ ( گت - گط) ،بزرگ منشی ( نب ) ،بزرگ و گنده (گت-گط) ،بز کوهی ( کل ) ،بژ (برف ریزه که در شب های زمستان به زمین می ریزد). ،بش (کاکل - یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد). ،بش (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند). ،بش (پنج ترکی) ،بغل (بر- کش)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بغل سینه (کش) ،بغل و آغوش (کش) ،بک (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید). ،بک (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) . ،بل (ابر حامل باران) ،بل (پاشنه پا)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بل (سنجد) ،بلکه (بل) ،بلی آلمانی (یا) ،بلی انگلیسی (یس)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بلی روسی (دا) ،بند پای زندانیان (غل- لگ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بندگی ( رق ) ،بن (قهوه) ،بند و زندان (غل-لگ) ،بنده زر خرید (قن) ،بنیان (اس- پی) ،بو (ند)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بو (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند). ،بوی پشم سوخته (کز) ،بوی رطوبت (نا- نم) ،بوی ماندگی (نا) ،بهانه جویی (نق) ،به دنیا آوردن (زا)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بهره مند شدن (حظ) ،بی حس (لس) ،بید (پت) ،بی صدا می کشد (سل)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بیکاره (لش) ،بیماری ریزش موی بدن (گر) ،بیماری ریوی (سل)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بیماری و مرض ( دا ) ،بین (لا)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک بینی روسی (نف) ،بی هوشی (غش)


صفحه (پ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک پارچه و قماش (بز) ،پاروی قایقرانان (فه) ،پاشنه پا (بل) ،پالان چهار پا (جل) ،پت (کرک و پشم) ،پخ (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات) ،پد (درخت بی پر و بی میوه) ،پراکندگی (شت) ،پر (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند) ،پر خور-شکم پرست (رس) ،پرحرفی(ور) ،پرده توری (شف) ،پر مرغ (فر) ،پژمرده (لس) ،پسوند آلودگی (ین) ،پشت سر (پس) ،پشته بلند (تل) ،پشته خاک (تل) ،پشم نرم (پت) ،پشه (بق) ،پش (یال اسب) ،پک (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه) ،پو (دو ، رفتار تند) ،پنبه پاک نکرده (وش) ،پنج ترکی (بش) ،پوستین (وت) ،پول آلبانی (لک) ،پول ژاپن (ین) ،پهلو (ور) ،پیچ وتاب (خم) ،پیچیدن (لف) ،پیشوند نفی در کلمه (نا)


صفحه (ت)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک تابش (تو) ،تاب وتوان (نا) ،تاخت اسب تگ ،تازه و پر طراوت (تر) ،تالاب (ژی) ،تپانچه (تس - لت) ، تپه (تل) ،تردید (شک) ،ترک خفیف استخوان (مو) ،ترمز چهار پا (چش-هش) ،تشنه (تش) ،تصدیق روسی (دا) ،تفاله (تخ) ،تک (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی) ،تکان و جنبش (سک) ،تکه پارچه کهنه (لت) ،تکه پاره (لت) ،تکیه بر پشتی (لم) ،تلخ عرب (مر) ،تله و دام (فغ) ،تنبل (لس-لش) ،تن پوش زنانه (یل) ،تنفر (اف) ،تو (تاب و به معنی برکه نیز می آید). ،تیر پیکاندار (یب) ،تیر کوتاه (زج) ،تیرگی چشم (تم) ،تیزی آرنج (زج) ،تیشه بزرگ (تش)


صفحه (ج-چ-ح-خ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک جامه ابریشمین (خز) ،جانب (ور) ،جانور بد بو (خز) ،جر (شکاف و رخنه) ،جستن گلوله (هک) ،جغ (آبنوس) ،جف (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید). ،جم (کثیر و فراوان) ،جمع کردن (ضم) ،جنگ و ستیز (چخ) ،جوان بی تجربه (غر) ،جوش خمیر (وز) ،جوی-مراد-کام (لر) ،چچ (غربال و الک) ،چخ (غلاف کارد و شمشیر) ،چخ (لانه پرندگان) ،چرک و ریم (چخ) ،چرک و زرداب زخم (هو) ،چسبنده (دج) ،چک (چچ) ،چکیدن آب (رش) ،چوب خوشبو ( ند-هل) ،چه (چاه) ،چهار من تبریز (ری) ،چهره (لچ) ،حاشیه (نت) ،حدس (ظن) ،حر (گرما- آزاده) ،حرارت و گرمی (تف) ،حرف پیروزی (وی) ،حرف تنفر (آخ) ،حرف درد (آخ) ،حرف مقطعه قرآنی (طه) ،حرف نازی ها (اس) ،حرف نداری (بی) ،حرف نفرت(اف) ،حرف یونانی (پی) ،حلال شدن (حل) ،حیوان گران پوست (خز) ،خالص (قح) ،خانه (کد) ،خراشیدن،سائیدن (حک) ،خرخر کردن در خواب (فخ) ،خرس عرب (دب) ،خسیس - احمق (لک) ،خطایی در تنیس (نت) ،خم (دن ) ،خم بزرگ (دن) ،خواری و نرمی (ذل) ،خوب-چرک-ریم (سخ) ،خوب و خوش (خه) ،خودبین (غد) ،خود پسند (پک) ،خیانت کینه (غش)


صفحه (د)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک ،داخل (تو-لا) ،دانه پاک نشده (وش) ،درخت انگور (مو-رز) ،درختی تنومند (گز) ،درد (آک) ،درست به اندازه (مک) ،درک و ادراک(حس) ،درون دهان (بج) ،درون دهان (نج) ،درون دهان (بچ) ،درهم پیچیدن (لف) ،دریا (زو-یم) ،دریا (طم- زم- یم) ،دزد (لص) ،دستگاه نساجی (هف) ،دست مالیدن (مس) ،دماغ (مخ) ،دنبه برشته (جز) ،دندان عرب (سن) ،دندانه کلید (تز) ،دوخ (دخ) ،دود کردن (دخ) ،دور دهان ( نس-کب) ،دوستی و محبت (ود) ،دوشاب (مت) ،دوندگی (خت) ،ده (کد) ،دهان (فم) ،دیروز (دی) ،دیو حرص (آز)


صفحه (ر-ز-ژ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک راز (لو) ،راست ایستاده (هج) ،راندن مزاحم (دک) ،رایگان (زب) ،رب النوع مصری (را - رع) ،ردیف ورده (رج) ،رطوبت (نا) ،رفتار به ناز (چم) ،رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی( یب) ،رمق (نا) ،رنج و سختی بردن در کار (کد) ،رنج و محنت (لگ) ،روحانی زرتشتی (مغ) ،رود آرام (دن-رن ) ،رود ایتالیا (پو) ،رودخانه (مغ) ،رودخانه بلژیک (لس) ،رود روسیه (دن) ،رود فرانسه (رن) ،روشنایی (ضو-سو) ،روغن و چربی (په ،روغن کنجد (حل) ،روغن وچربی (په) ،رونق و رواج (اب) ،روی و رزخساره (خد) ،رها وآزاد (دک) ،رئیس جیمز باند (ام) ،ریختن آب (صب) ،زاج سفید شب ،زائو ترسان (ال) ،زائیدن (زا) ،زمین خشک و سخت (دغ) ،زمینه (تم) ،زندان (لگ) ،زوبین (مک) ،زور-حمله (کر) ،زهر هلاهل (رز) ،زیر پا مانده (له) ،زیرک- پهلوان (کو،گو) ،ژنرال جنگ های انفصال (لث)


صفحه (س)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک سایه (نش) ،سپیدار (پد) ،سخن زیر لب (ژک) ،سراب (آل) ،سر بی مو و طاس (دغ) ،سر بی مو (لغ) ،سرکه (خل) ،سر کوه (شخ) ،سرما (زم) ،سرمایه (نس) ،سریش (پت) ،سطح و رویه (کف) ،سعی وکوشش (جد) ،سقف (سغ) ،سمبل کوهی (فو) ،سمبل ممانعت (سد) ،سنبل کوهی (فو) ،سنگ آسیاب (اس) ،سو و جانب (ور) ،سوسمار (ضب) ،سوسن زرد (وج) ،سیخونک (سک) ،سیلی و کشیده (تس) ،سیلی (لت) ،سینه (ور)


صفحه (ش)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک شاخ جانور (شغ) ،شامل شدن(عم) ،شایعه کردن(چو) ،شبنم (طل) ،شبیه و مانند (قش) ،شراب (مل) ،شراب انگوری (له) ،شرافت (عز) ،شش عرب (ست) ،شعیر (جو) ،شکمباره (رس) ،شکم بند طبی(گن) ،شکوه جلال( فر) ،شگرد(لم) ،شماره مخصوص(کد) ،شمشیر بران (صل) ،شهر بی دفاع (رم) ،شیره خرما (مت) ،شیشه و قرابه (کپ)


صفحه (ص-ض-ع-غ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک صابون خیاطی (مل) ،صحرای خشک و بی علف (لغ) ،صدای پشه (وز) ،صدای زنبور (وز) ،صف (رج) ،صدمه (اک) ،ضد -بد-خشم-قهر (دژ) ،ضمیر دوم شخص مفرد (تو) ،ضمیر فرانسوی (وو) ،طاقچه (رف) ،طایفه ای از ترکان (غز) ،طعن و سرزنش (ژخ) ،ظرف سفالی (خم) ،عبودیت (رق) ،عجول (جت) ،عدد تنفسی (شش) ،عدد فوتبالی (اا) ،عدد ورزشی (دو) ،عدد هندسی (پی) ،عرق نیشکر (رم) ،عریان (رت) ،عشقه-درختی که به درخت پیچد (سن) ،عصب (پی) ،علاقه (ود) ،علامت (نت) ،علف هرز (خو) ،عنوان پادشاهان پیشدادی (کی) ،عود (ند) ،عید ویتنامی ها (تت) ،غربال (چچ) ،غرور و تکبر (نب) ،غلاف شمشیر (چخ) ،غم واندوه (هم) ،غنیمت جنگی (فی) ،غوزه پنبه(وش)


صفحه (ف-ق)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک فرانسه قدیم (گل) ،فروغ ایزدی (فر) ،فرو مایه (خس) ،فلس ماهی (کچ) ،فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال (نه) ،قمر مصنوعی (یو) ،قورباغه درختی (وک) ،قیمت بازاری (فی)


صفحه (ک-گ)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک کاغذ روزنامه (وب) ،کاغذ نامرغوب (وب) ،کاکل (بش) ،کاکل اسب (فش) ،کاهو (خس) ،کتف و شانه (خا) ،کتک (لگ) ،کثیر (جم) ،کج (خم ،کجاست (کو) ،کدوی تنبل (آج) ،کر شدن (صم) ،کرم -حشره (کخ) ،کشنده بی صدا (سم) ،کشیش (قس) ،کلام معتبر (نص) ،کلمه افسوس (آه) ،کلمه تعجب (وا) ،کلمه شگفتی (وخ-وه) ،کنار ( ور) ،کنار جانب (طف) ،کوبیدن در (تق) ،کوتاه -فربه (غک) ،کهنه و پوسیده (رث) ،کینه (وژ) ،گذشتن و رفتن بر چیزی (مر) ،گربه عرب(هر) ،گربه (هر) ،گرفتن توپ از هوا(بل) ،گشوده (وا) ،گفتگوی خودمانی (گپ) ،گل سرخ (رز) ،گل بتونه (مل) ،گلو ( نا) ،گلابیس (مل) ،گلیم دراز (نخ) ،گمراهی (ضل) ،گمراهی (غی) ،گنجیشک (تز) ،گیاهی خاردار (یز ،گیوه (سر)


صفحه (ل -م)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لاغر (غث) ،لای-لجن (خر) ،لذت بردن (حظ) ،لعن و نفرین (سب) ،لنگه در (لت) ،لوله (لف) ،مادر زن-مادرشوهر (خش) ،مادر لر (دا) ،مالک وصاحب(ذا-ذو) ،ماهوت پاک کن(شت) ،مایه نشاسته (پت) ،محکم کردن (شد) ،محله(کد) ،مخفف خان (خن) ،مرغدان (خم) ،مرغ میرود (جا) ،مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ (رخ) ،مساوی فرانسوی (پر) ،مشک (خی) ،مظهر لاغری (نی) ،مفلوج (لس) ،مقابل نشر (لف) ،مقدار -اندازه (وی) ،مقیاس طول (پا) ،ملس (مز) ،منحصر بفرد (سل) ،مورچه ریز (ذر) ،موضوع انشاء (تم) ،موی انسان یا حیوان (مل) ،موی سست (نن) ،موی مجعد (فر) ،می (مل) ،میان (تو)


صفحه ( ن- و- ه- ی)

لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول-ایرناک ناپسند (سد- بد) ،ناخالص (غش) ،نادان -کودن (غت) ،ناله -بانگ-آواز (زخ،ژخ) ،ناله و فغان (ژح- وح) ،نام آذری (آد) ،نام دو تن از ملکه های مصر قدیم (تی) ،نام قدیم کلیبر (بذ) ،نفس سیگاری (پک) ،نقش هنری (رل) ،نکوهیدن و بد گویی (ذم) ،نگاه خیره (زل) ،نم (نا) ،نوعی حلوا (لو) ،نوعی سنبل الطیب (فو) ،نی (نا) ،نیلوفر (فل) ،نیمه بار (تا) ،نیمه دیوانه (خل) ،واحد پول آلبانی (لک) ،واحد اندازه گیری صوت (بل) ،واحدی در سطح (ار) ،ورم خودمانی (پف) ،وزیدن باد (هب) ،هر بند انگشت دست یا پا (پک) ،هلاک یا هلاکت (ضل) ،هواپیمای عجول (جت) ،هوای فرار (پس) ،یادداشت (نت) ،یال اسب (بش)

(3 رای)
بازدید : 689 بار
لیست کلمات دو حرفی برای حل جدول - 5.0 out of 5 based on 3 votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی