ضرب المثل گدا به گدا رحمت خدا در مورد آدم، فقیری که یکی از خودش فقیرتر درخواست کمک می‌کند به کار می‌رود.

ضرب المثل کلاهش پس معرکه است به کسانی گفته می‌شود که همیشه در کارها ضرر و زیان می‌بینند.

ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده کنایه به افرادی که دارایی‌شان تمام شده و پولی در بساط ندارند به کار می‌رود.

ضرب المثل کلاغه می‌خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد، راه رفتن خودش را هم فراموش کرد کنایه از اشاره به تقلید کورکورانه می‌باشد.

ضرب المثل کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است در مورد افرادی به کار می‌رود که با مشکلات زیاد زندگی می‌کنند اما دل خوشی دارند.

ضرب المثل کاه بده، کالا بده، یک قاز و نیم بالا بده کنایه از توقع بیش از حد دیگران از آدم است.

ضرب المثل کبوتر با کبوتر، باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز کنایه از رفت و آمد افراد هم طبقه یکدیگر

ضرب المثل کار نیکو کردن از پر کردن است کنایه از انجام کارهای مهم و سخت که با تمرین زیاد حاصل می‌شود.

ضرب المثل قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را در مورد افرادی گفته می‌شود که خیلی راحت قسم دروغ می‌خورند.

ضرب المثل فوت کوزه‌گری است در مورد افرادی است که بدون داشتن تجربه کافی کاری را نسنجیده انجام می‌دهند.

ضرب المثل قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید در مورد افراد ناسپاسی به کار می‌رود که قدر و ارزش داشته‌هایشان را نمی‌دانند.

ضرب المثل فکر نان کن که خربزه آب است در مورد افرادی به کار می‌رود که کارهای کوچک و کم‌ اهمیت را به کارهای بزرگ و پراهمیت ترجیح می‌دهند.

ضرب المثل فواره چون بلند شود، سرنگون شود به افرادی گفته می‌شود که ظرفیت جاه و مقام خود را نمی‌دانند.

ضرب المثل عیسی به دین خود، موسی به دین خود زمانی به کار می‌رود که از کسی بخواهیم در کار ما دخالت نکند و کاری به کار ما نداشته باشد.

ضرب المثل علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد در مواقعی بکار می‌رود که شخص با برنامه ریزی درست می‌تواند از حوادث پیشگیری کند.

صفحه1 از10