باد بهاری از سوی خداوند متعال مأمورتی در جهت زندگی بخشیدن دارد ولی باد پاییزی در قبال به خواب فرو بردن طبیعت وزیده می شود.

ضرب المثل از باد بهار بهره بردار ، از باد پاییز خودتو نگه دار - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آبا میدانید داش آکل که بوده و در عالم واقعیت او در چه سالی و کجا زندگی میکرده پس با ما همراه باشید.

داستان و عکس داش آکل واقعی - 5.0 out of 5 based on 1 vote