ضرب المثل سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه در مورد کسانی که از هم بی‌خبرند به کار می‌رود.

ریشه ضرب المثل

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک روزی روزگاری، سال‌ها پیش که وسیله‌ی مسافرت مردم حیوانات بود مردی به قصد تجارت از شهر خود خارج شد و آذوقه کمی برداشت و سوار بر شترش به دل کوه و بیابان زد. مرد رفت و رفت تا حوالی ظهر که تمام آذوقه و آبی که همراه داشت خورد و دوباره شروع به حرکت کرد. او در دل بیابان پیش می‌رفت و فکر می‌کرد که راه را درست می‌رود و تا قبل از غروب آفتاب به شهر بعدی می‌رسد ولی هرچه پیش رفت جز شن زار و بیابان هیچ چیز دیگری ندید. مرد کم کم متوجه شد که راه را گم کرده و ممکن است شب در این بیابان تنها بماند.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک از سوی دیگر مرد دیگری که صبح زود پیاده از شهرش خارج شده بود، و راهش را گم کرده بود، هم در این بیابان بی‌آب و علف سردرگم شده بود. فقط با این تفاوت که مرد دوّم با اینکه پیاده حرکت کرده بود ولی به اندازه‌ی یک روز آذوقه و آب در خورجین کوچکش قرار داده بود.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک مرد شترسوار همینطور که پیش می‌رفت، روی شتر احساس گرسنگی و تشنگی می‌کرد و به امید پیدا کردن راه حلی به اطراف نگاه می‌کرد. از دور سیاهی را می‌دید که در حال حرکت است. با سرعت بیشتری حرکت کرد وقتی نزدیک‌تر رسید دید فردی آرام آرام و پیاده در حال حرکت است. او خود را به مرد پیاده رساند و سلام کرد و گفت: من در این بیابان گم شده‌ام و غذایی برای خوردن ندارم. از صبح تا حالا با تکه‌ای نان زنده مانده‌ام و آبی هم برای خوردن ندارم. تو غذایی برای خوردن داری؟ مرد پیاده نگاهی به مرد شترسوار کرد و با بدجنسی گفت: خوب برو شترت را بفروش و غذایی برای خوردن بخر. شترسوار گفت: مرد حسابی من حالا گرسنه‌ام اینجا کسی پیدا می‌شود که من شترم را به او بفروشم؟ مرد پیاده خیلی خونسرد گفت: خورجین من کوچک است اما من به اندازه‌ی آذوقه یک روز خودم در آن غذا گذاشته‌ام و هیچ کمکی به شما نمی‌توانم بکنم.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک شترسوار عصبانی شد و ضربه‌ای به حیوان زد از مرد فاصله گرفت کمی که پیش رفت دید دیگر توان تحمل گرسنگی را ندارد و هر آن ممکن است در اثر سرگیجه از روی شتر به زمین پرتاب شود در کنار تکه سنگی ایستاد از حیوان پیاده شد و روی زمین نشست.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک کمی که گذشت مرد پیاده به مرد شترسوار رسید، او را در این حال دید و گفت: تو که نمی‌توانی حرکت کنی و من هم دیگر توان راه رفتن ندارم. شترت را به من بده تا حداقل من بروم و به شهر برسم. مرد شترسوار گفت: چه خورجین زیبایی رو دوشت داری، خوب آن را بفروش و با پولش حیوانی برای سواری بخر که مجبور نباشی اینقدر پیاده‌روی کنی.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک مرد پیاده گفت: من در این بیابان از کجا فردی را پیدا کنم که بخواهد خورجین من را بخرد تا به او بفروشم و چارپایی بخرم؟ این را گفت و با عصبانیت خواست که از مرد سواره دور شود که ناگهان چشمش تار شد و از شدت خستگی به زمین افتاد و خورجین‌اش روی زمین پهن شد.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک وقتی هر دو مرد از حال رفتند شتر که تحملش در بیابان زیاد است و آب و غذای کمی نیاز دارد خورجین را به دهان گرفت و در بیابان شروع به حرکت کرد تا به شهری رسید. در ورودی شهر وقتی مردم شتری را با خورجین دیدند فهمیدند فردی در راه مانده و به سراغ آن دو مرد رفتند و آنها را از مرگ حتمی نجات دادند.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک 1. کسی که طعم فقر و محرومیت را نچشیده حال فقرا را نمی‌تواند درک کند.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک 2. کسی که سختی نکشیده قدر عافیت را نمی‌داند.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک 3. مسئولین و کارگزاران حکومت باید زندگی خود را هم‌سطح مردم عادی بکنند تا از مشکلات آنها باخبر باشند.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک کاربرد این ضرب‌المثل در شماتت و سرزنش انسان بی‌درد و مرفهی است که دیگران را به صبر و تحمل مشکلات فرا می‌خواند.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ـ اندوه دلِ سوخته، دلْ سوخته‌ داند.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ـ تندرستان را نباشد درد ریش.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ـ خام، از عذاب سوختگان بی‌خبر بُوَد.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ـ غم مرگ برادر را، برادرْ‌ مُرده می‌داند.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ـ کجا دانند حالِ ما سبکباران ساحل‌ها.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ـ مْجاوران چه خبر از مسافران دارند.(2)

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک  

اشعار هم مضمون
  • بیا سوته‌دلان گرد هم آییم * که قدر سوته دل، دلْ سوته دونه (بابا طاهر)
  • تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد * ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی؟‌ (سعدی)
  • خفته خبر ندارد سر در کنار جانان * کاین شب دراز باشد در چشم پاسبانان (سعدی)
  • گفتن از زنبور، بی‌حاصل بود * با یکی در عمر خود ناخورده‌ نیش (سعدی)(3)

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک امام علی(علیه السلام): «مَنْ کانَ فِی النِّعْمَةِ جَهِلَ قَدْرَ الْبَلیَّةِ؛ کسی که در نعمت باشد، اندازه گرفتاری را نمی‌داند».(4)

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک  

لغات

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ریش: جراحت، زخم.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک خام: ناپخته.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک سوته دلان: دونه: می‌داند.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک خُمار: سردرد و کسالتی که پس از نئشه شراب یا هر اعتیادی ایجاد می‌شود.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها:

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک 1. حسن ذوالفقاری، داستان‌های امثال، تهران، مازیار، چ 2، 1385، ص 593.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک 2. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، چ اول، 1385، ص 684.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک 3. همان.

ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره-ایرناک 4. علامه مجلسی، بحارالانوار، بیروت، چ 3، 1403 هـ.ق، ج 78، ص 12.

(0 رای)
بازدید : 313 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی