ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین در نکوهش کار کسانی که به جای اصلاح عیوب خود، به خرده‌گیری از دیگران می‌پردازند و درباره کسانی که عیوب خود را نمی‌بینند و پیوسته در پی عیوب دیگران هستند، به کار می‌رود.

زمینه پیدایش

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک آن یکی را خال اندر چشم بود * بی‌خبر از خود بُدو خشم بود در ملامت، نیک بر بسته کمر* می‌زد او را طعن بر خال بَصَر وان دگر گستاخ گشته در زفان * بی‌خبر از خال چشم خویشتن دست طعن انداخته بر شاخ وی * بر بساط عیب‌جویی برده پی گشت از اجمال ایشانم عیان * صورت افعال خلق این جهان که همه هستند با هم عیب‌جوی * بی‌خبر از عیب خود در پشت و روی گر تو را هوشی است خاموشی گزین * عیب کس منگر به عیب خود ببین(1)

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک انسان باید به جای دقت و تجسس در عیب دیگران، به فکر یافتن، اصلاح و رفع عیب‌های خویش باشد.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک کاربرد: در نکوهش کار کسانی که به جای اصلاح عیوب خود، به خرده‌گیری از دیگران می‌پردازند و درباره کسانی که عیوب خود را نمی‌بینند و پیوسته در پی عیوب دیگران هستند، به کار می‌رود.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک آب، صدای شرشر خودش را نمی‌شنود.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک آبکش به آفتابه میگه دو سوراخه.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک آدم قوزی، قوز خودش را نمی‌بیند.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک آیینه‌اش را گم کرده است.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک اگر دریا صدای خودش را بشنود، زهره ترک می‌شود.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک جهل بر عیب، زِهَر عیب که دارای بَتر است.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک چون خود همه عیبی، چه کُنی عیب کسان فاش.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک خار را در چشم دیگران می‌بیند و شاه تیر را در چشم خود نمی‌بیند.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک دنیا را ببین چه فنده، کور به کچل می‌خنده.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک دیگ به دیگ گوید رویت سیاه.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک سیر را باش که طعنه به پیاز می‌زند.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک طعنه‌داران طعنه بر ما می‌زنند.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک عیب خود را کسی نمی‌بیند.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک عیبی به عیب خود نرسیدن نمی‌رسد.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک کاهی را در چشم من می‌بیند و کوه را در چشم خود نمی‌بیند.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک کلاغ به کلاغ گوید رویت سیاه.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک کور خود است و بینای مردم.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک هر که عیب خویش بیند، از همه بیناتر است.(2)

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک  

اشعار هم مضمون

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضِحکه بُوَد بوم با شمائل مشئوم * طعنه زند بر قیافه زاغان (سید نصرالله تقوی)

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک گر خدا خواهد که پوشد عیب کس * کم زند در عیب معیوبان نفس(3) (مولوی)

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک قرآن کریم: «وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ؛ وای بر هر عیب‌جوی هرزه زبان». (همزه: 1)

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک امام علی(علیه السلام): «اَکبَرُ العَیبِ ان تَعیبَ ما فیکَ مِثلُهُ؛ بزرگ‌ترین عیب آن است که از چیزی خُرده‌ گیری که مانند آن در خودت وجود دارد».(4)

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک امام علی(علیه السلام): «لا تَعِب غَیرَکَ بِما تَأتیه؛ از دیگری به دلیل کاری که خود نیز آن را انجام می‌دهی، خرده مگیر».(5)

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک  

لغات

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک اجمال : به اختصار سخن گفتن

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها :

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک 1. حسن ذوالفقاری، داستان‌های امثال، تهران، مازیار، 1385، چ 2، ص 657.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک 2. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، نشر جمال، 1385، چ 1، ص 532.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک 3. همان.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک 4. نهج‌البلاغه سید رضی، ترجمه: کاظم محمدی و محمد دشتی، قم، انتشارات امام علی(علیه السلام)، 1396 هـ.ق، چ 2، حکمت 353.

ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک 5. تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه: سید جلال الدین محدث، دانشگاه تهران، 1360، چ 3، ح 10384.


ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک ضرب المثل عیب کس منگر به عیب خود ببین-ایرناک منبع مقاله : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

(1 رای)
بازدید : 141 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی