ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر در شماتت افراد خسیس و تشویق آنها به گشاده‌دستی. همچنین وقتی اشخاص پولدار خسیس برای پول ندادن به راه خیر بهانه می‌آورند این مثل درباره آنها گفته می‌شود.

زمینه پیدایش

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک شخص متظاهری همیشه می‌گفت مایلم یک قربانی بدهم، ولی چیزی جز خر ندارم، خر را هم که قربانی نمی‌شود کرد. اطرافیان که می‌خواستند او را به انجام این کار خیر وا دارند، گفتند از مجتهد استفتا می‌کنیم. بنابراین نزد فقیه رفتند و سؤال خود را مطرح کردند. ایشان گفت البته خر را نمی‌شود قربانی کرد اما می‌شود خر را فروخت و با پول آن گوسفند یا چیز دیگر خرید و قربانی کرد.(1)

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 1. انسان اگر نیک بنگرد هیچ توجیهی برای خسیس بودن و بذل و بخشش نکردن به جا، وجود ندارد.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 2. شیطان همواره افراد خسیس را با دلایل واهی به خسّت و بخشش نکردن فرا می‌خواند.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک  

موارد کاربرد:

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 1. در شماتت افراد خسیس و تشویق آنها به گشاده‌دستی.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 2. وقتی اشخاص پولدار خسیس برای پول ندادن به راه خیر بهانه می‌آورند این مثل درباره آنها گفته می‌شود.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ـ تنها خور، شریک (یا برادر) شیطان است.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ـ تنها خور، تنها میر است.(2)

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ـ تو که داری سرَ کَل، لاله چرا می‌سوزی.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ـ خاک بر آن خورده که تنها خوری.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ـ سیم بخیل وقتی از خاک به در آید که او خود به خاک رفته باشد.)(3)

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ـ مال خودش از گلوی خویش پایین نمی‌رود.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ـ مالِ نخورم، نصیب بخورم است.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ـ نه خود خوری، نه کس دهی، گنده کنی به سگ دهی.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ـ نخورد شیر صید خود تنها.(4)

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک  

اشعار هم مضمون

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک اگر از فرق تا قَدَم هنری * چون بخیلی، ز خاک ره بَتَری بخل عیبی است در نهاد بشر * که از‌ آن نیست هیچ بتر بخل، عیبی است که صد فضل بپوشاند و جُود * کیمیایی است که صد عیب هنر گرداند(5)

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک گفت پیغمبر که در بازارها * دو فرشته می‌کند دایم ندا کای خدا تو منفقان را ده خَلَف * وی خدا تو مُمسکان را ده تلف (6)

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک رسول خدا(صلی الله علیه وآله): «اَلْبَخیلُ بَعیدٌ مِنَ اللهِ، بَعیدٌ مِنَ النّاسِ، قَریبٌُ مِنَ النّارِ؛ بخیل از خدا دور و از مردم دور و به آتش نزدیک است.»

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک امام علی(علیه السلام): «اَلْبُخْلُ جامِعٌ لِمَساوِیء الْعُیُِوبِ، وَ هُوَ زَمامٌ یُقادُ بِهِ اِلی کُلِّ سوءٍ؛ بخل دربردارنده بدی‌های هر عیبی است و افساری است که (بخیل) به وسیله آن به سوی هر بدی کشانده می‌شود.»

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک امام صادق(علیه السلام): «لَیْسَتْ لِبَخیلٍ راحَةٌ؛ بخیل آسایش ندارد».(7)

 

لغات

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک استفتا: پرسیدن نظر فقهی.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک تنها میر: مردن در تنهایی.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک کل: کچل.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک لاله: نوعی شمعدانی که حبابی به شکل گل لاله دارد.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک بَتَری: بدتر هستی.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک نهاد: درون.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک منفقان: بخشش کنندگان.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک خلف: جایگزین، عوض.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ممسکان: انسان‌های بخیل.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها:

1. امین خضرایی، فرهنگ‌نامه امثال و حکم ایرانی، شیراز، نوید شیراز، چ 1، 1382، ص 426.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 2. ابراهیم شکورزاده بلوری، دوازده هزار مثل فارسی، مشهد، آستان قدس رضوی، چ 2، 1384، ص 347.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 3. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، نشر جمال، چ 1، 1385، ص 98.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 4. همان، ص 99.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 5. امثال و حکم دهخدا، تهران، امیر کبیر، چ 4، 1357، ج 1، ص 191.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 6. همان، ج 3، ص 1315.

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک 7. حکمت‌نامه پارسیان، ص 97.


ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک منبع مقاله : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک ضرب المثل قربانی نمی‌شود خر، اما پولش می‌شود خیلی بهتر-ایرناک  

(0 رای)
بازدید : 127 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی