ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد در بیان تأثیر هم‌نشین در انسان و تشویق به انتخاب دوستان خوب به کار می‌رود.

زمینه پیدایش

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک گِلی خوش‌بوی در حمام روزی * رسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مُشکی یا عبیری * که از بوی دلاویز تو مستم بگفتا من گِلی ناچیز بودم * ولیکن مدتی با گُل نشستم کمال هم‌نشین در من اثر کرد * وگرنه من همان خاکم که هستم(1)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک  

پیامها

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک انسان به طور فطری، از خلق و خوی دوست و هم‌نشین خود تأثیر می‌پذیرد.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک اگر شخصی کمالات و سجایای اخلاقی داشته باشد، به یقین دوستان و هم‌نشینان نیکو نیز خواهد داشت.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک  

کاربرد

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک در بیان تأثیر هم‌نشین در انسان و تشویق به انتخاب دوستان خوب به کار می‌رود.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک انسان به طور فطری، از خلق و خوی دوست و هم‌نشین خود تأثیر می‌پذیرد.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک اگر شخصی کمالات و سجایای اخلاقی داشته باشد، به یقین دوستان و هم‌نشینان نیکو نیز خواهد داشت. 

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک  

ضرب المثل های هم مضمون

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک آلوچه به آلو نگرد، رنگ برآرد.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک از بدان بد شوی ز نیکان نیک.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک انگور ز انگور همی گیرد رنگ.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک با بدان سر مکن که بد گردی.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک با ماه نشینی، ماه شوی، با دیگ نشینی، سیاه شوی.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک خوش‌بوی بود کلبه همسایه عطّار.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک صحبت روشن ضمیران، کور را بینا کند.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک صحبت نیکان، بدان را از بدی باز آورد.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک گُل بشکفد چو همنفس صبحدم شود.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک مردی گَردی، چو گِرد مردی گَردی.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک هر چیز که در کانِ نمک رفت، نمک شود.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک هر که با دیگ نشیند، بکُند جامه سیاه.(2)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک  

اشعار هم مضمون

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک با بدان کم نشین که دَرمانی * خوپذیر است نفس انسانی (سنایی)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک با بدان یار گشت همسر لوط * خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاف کهف روزی چند * پیِ نیکان گرفت و مردم شد (سعدی)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک به عنبر فروشانِ اگر بگذری * شود جامه تو همه عنبری وگر تو شوی نزد انگِشت گر * از او جز سیاهی نیابی دگر (فردوسی)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک تو اول بگو با کیان دوستی * من آنگه بگویم که تو کیستی چه بهره می‌بری از اختلاط نااهلان * به جز شراره و دود از دکان آهنگر ز نیکان نیک باشی، وز خسان خس * ز دونان دون شوی و از کسان کس (ناصر خسرو)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک وای آن زنده که با مرده نشست * مرده گشت و زندگی از وی بجست(3)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک  

ریشه های قرآنی حدیثی

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک رسول خدا(صلی الله علیه وآله): «اَلمَرءُ عَلی دینِ خَلیلِهِ وَ قَرینِهِ؛ آدمی به دینِ دوست و یار خود است».(4)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک رسول خدا(صلی الله علیه وآله): «مَثَلُ الجَلیسِ الصّالِحِ مَثَلُ العَطّارِ، اِن لَم یُعطِکَ مِن عِطرِهِ اَصابَکَ مِن ریحِه، وَ مَثَلُ الجَلیسِ السُّوءِ مَثَلُ القَینِ اِن لَم یُحرِق ثَوبَکَ اَصابَکَ مِن ریحِه؛ حکایت هم‌نشین خوب، حکایت عطار است که اگر از عطرش به تو ندهد، بوی خوش آن به مشامت می‌رسد و حکایت هم‌نشین بد، مانند آهنگر است که اگر [حرارت کارگاه او] لباست را نسوزاند، بوی بد آن مشامت را می‌آزارد».(5)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک رسول خدا(صلی الله علیه وآله): «اِعتَبِروُا الصّاحِبَ بِالصّاحِبِ؛ دوست را به دوستش بسنجید و بشناسید».(6)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک امام علی(علیه السلام): «قارِن اَهلَ الخَیرِ تَکُن مِنهُم وَ بایِن اَهلَ الشَّرِّ تَبِن عَنهُم؛ قرین اهل خیر باش تا از آنان شوی و از اهل شر دوری گزین تا از آنان بر کنار باشی».(7)

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک  

پی‌نوشت‌ها:

1. علی‌اکبر دهخدا، امثال و حکم، تهران، امیرکبیر، 1357، چ 4، ج 1، ص 42.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک 2. غلامرضا حیدری ابهری، حکمت‌نامه پارسیان، قم، نشر جمال، 1385، چ 1، صص 330 و 331.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک 3. همان، ص 331.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک 4. کلینی، کافی، ترجمه: علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388 هـ.ق، چ 3، ج 2، ص 375.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک 5. متقی هندی، کنز العمال، ترجمه: صفوۀ السقا، بیروت، مؤسسه الرسالۀ، 1389هـ.ق، چ 1، ح 24736.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک 6. همان. ج 11، ح 89.

ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک 7. نهج‌البلاغه سید رضی، ترجمه: کاظم محمدی و محمد دشتی، قم، انتشارات امام علی(علیه السلام)، 1396 هـ.ق، چ 2، نامه 31.


ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک ضرب المثل کمال هم‌نشین در من اثر کرد-ایرناک منبع مقاله : مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

(0 رای)
بازدید : 532 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی