در این آموزش قسمت چهارم از مجموعه آموزشی مراحل ساخت مخازن سقف شناور که اغلب جهت ذخیره سازی بنزین استفاده میگردد ارائه شده است.

فهرست کل مجموعه :

 1. قسمت اول
 2. قسمت دوم
 3. قسمت سوم
 4. قسمت چهارم
 5. قسمت پنجم
 6. قسمت ششم
 7. قسمت هفتم

فهرست آموزش ساخت مخازن سقف شناور قسمت چهارم

 • ورقهاي Annular
 • ورقهاي Bottom plate
 • نصب ميز موقت
 • گونيا كردن ورقهاي Shell
 • نورد ورقهای Shell
 • تست وكيوم
 • Lower Deck

بخش دوم: مكانيكال (Mechanical)

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک پس از اتمام عمليات زير سازي مخازن و اجرا ي آسفالت به عنوان آخرين مرحله از سيويل ، بخش مكانيكال آغاز مي گردد.

1- ورقهاي Annular :

ابتدا ورقهاي Annular plate طبق نقشه ها و ابعاد خواسته شده در نقشه ، برشكاري و Bevel مي شود كه زاويه پخ حدود 30 درجه و در دو سر ورق مي باشد. سپس ورقهاي Annular plate بر روي رينگ بتني مطابق با نقشه (Bottom plate) نصب مي گردند.

شكل 1- ورقهاي Annular

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

نكته : قبل از نصب بايستي (Back strip) , روي ورقها جوشكاري شود كه اين بخش به منظور پشت بند ورقهاي آنولار و جهت تقويت جوش نصب مي گردد و مطابق نقشه در هنگام نصب رعايت (Gap) مورد نياز بين ورقهاي Annular بسيار مهم مي باشد كه اين مقدار حدود 5 ميليمتر لحاظ مي گردد. از ديگر موارد كنترل ميزان زاويه پخ و Hi-low بودن محل اتصال مي باشد.

پس از اتمام نصب و (Fit up) ورقهاي Annular ، جوشكاري درزجوشها، به مقدار 25-30cm از سمت بيرون به طرف داخل انجام مي شود . الكترود مصرفي در اين مرحله جوشكاري از نوع E7018 مي باشد . خشك و گرم بودن الكترود الزامي مي باشد كه براي اين منظور از انواع آون هاي بزرگ و كوچك استفاده مي گردد.

شكل 2- دستگاه آون بزرگ

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

پس از اتمام جوشكاري مي بايست 50% از جوشهاي Annular راديوگرافي شوند.

آون بزرگ يا آون مادر جهت پخت اوليه الكترود در دماي 350-300 درجه و به مدت 2 ساعت به منظور كاهش هي دروژن بكار رفته موجود در الكترود ، استفاده مي شود . همچنين پس از خارج نمودن الكترود از آون بزرگ، از آون كوچك يا 7 كيلويي جهت نگهداري و مصرف الكترود در دماي 100 درجه استفاده مي شود.

2- ورقهاي Bottom plate :

در اين مرحله مي توان شروع به چيدمان ورقهاي كف نمود البته تقدم و تاخر خاص در مورد چيدمان ورقهاي كف و آنولار وجود ندارد ولي الزاما قبل از نصب ورقها ي كناري يا Sketch مي بايست آنولارها نصب شده باشند.

پس از اتمام ورق چيني ورقهاي كف كه از مركز به سمت خارج مي باشد ، Sketch هاي دور نيز برشكاري شده و نصب مي گردد . پس از Stright يا صاف كردن ورقهاي كف، ورقها با توجه به دستورالعمل ارائه شده (Sequence) ، جوشكاري مي شو ند. لازم به ذكر است، سايز الكترود مصرفي و تعداد پاسها براي جوشكاري مي بايست طبق WPS باشد.

شكل 3 عمليات چيدمان ورقهاي كف

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

شكل 4 تكميل چيدمان ورقهاي كف

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

در هنگام جوشكاري ورقه اي كف، ابتدا درز ها ي عرضي به صورت يك در مي ان و سپس درزهاي طولي نيز به صورت يك در ميان جوشكاري خواهند شد . ضمنا شروع جوشكاري از مركز به سمت پيرامون مي باشد و جوشكاري به صورت متناوب و Interval صورت مي پذيرد. تا از اعوجاج حاصل از تنش حرارتي جوشكاري جلوگيري شود . جهت جوشكاري ورقهاي كف، طبق WPS پروژه براي ورق با ضخامت 9mm از الكترود φ3 و φ4 استفاده مي شود.

شكل 5- جوشكاري ورقهاي Bottom plate

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

شكل 6 دستگاه جوش (ركتيفاير)

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

3- نصب ميز موقت :

در اين مرحله ميز موقت سقف شناور نصب مي شود . براي اين كار از نبشي و لوله استفاده مي شود. نبشی 50*50*5 و لوله 2 و 2.5 اینچ ، جهت تنظيم ارتفاعي سطح ميز موقت به كار مي روند . در هنگام نصب نبشي هاي ميز موقت بايستي با دوربين نقشه برداري نقاط پيرامون مخزن را از نظر ارتفاعي مشخص كرد و طبق شيبي كه در نقشه مشخص شده نقاط را شناسايي كرد.

ميز موقت و سطح زيرين سقف شناور داراي يك شيب ملايم به طرف مركز مخزن مي باشد . فاصله پايه هاي ميز موقت از يكديگر حداكثر بايستي 1,5 متر باشد . نحوه چيدمان به گونه اي باشد كه ورقهاي Lower Deck هنگام قرار گرفتن بر روي ميز دچار اعوجاج نشوند و وزن سقف شناور را تحمل نمايند.

شكل 7 - نصب ميز موقت

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

4 - گونيا كردن ورقهاي Shell :

در اين مرحله ورقهاي Shell با توجه به ابعاد و اندازه هاي موجود در نقشه ها، گونيا و bevel مي شوند.عمليات گونيا كردن و پخ زدن ورق از بخشهاي مهم و حساس كار مي باشد.سپس mini shell هر كورس هم بريده مي شود. لازم به ذكر است كه عمليات پخ زدن هر ورق در لبه پاييني و در يال كناري آن انجام شده و زاويه پخ مطابق نقشه بوده و براي ورقه اي با ضخامت 16 ميليمتر به بالا از دو طرف پخ زني شده و براي ورقه اي با ضخامت پايين تر از يك طرف پخ زني انجام مي شود.

شكل 8 - برشكاري و گونيا كردن ورقها

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

شكل 9- پخ زدن لبه ورقها

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

5- نورد ورقهای Shell :

در اين مرحله ورقهاي shell كه بريده و گونيا شده اند، توسط يك دستگاه نورد، به اندازه شعاع مخزن، نورد مي شوند . براي كنترل شعاع ورقهاي نورد شده، از قبل يك شابلون ، با استفاده از چوب ساخته مي شود كه شعاع داخلي مخزن روي آن تراشيده شده است.

براي نگهداري ورقهاي نورد شده تا مرحله نصب، مي بايستي سدل ساخته شود، تا ورقها از حالت خود (حالت نورد ) خارج نشوند كه هر گونه تغيير شكل (deformation) ورقها به خصوص در سايزهاي بالا غير قابل تعمير و جبرا ن مي باشد . كه به همين دليل اعوجاج در بدنه مخزن پس از ساخت را موجب خواهد شد.

شكل 10 - عمليات نورد ورقها

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

6 - تست وكيوم :

پس از اينكه جوشكاري ورقهاي كف انجام شد، قبل از هر اقدامي مي بايست، تست وكيوم انجام شود. دستگاه وكيوم از يك جعبه شيشه اي مطابق شكل زير به همراه يك فشار سنج نصب شده و يك پمپ ايجاد خلا (مكنده) تشكيل شده است. ابتدا روي جوشها، كف صابون ريخته مي شود . سپس دستگاه وكيوم كه ابعادي حدودا 30*75 سانتي متر دارد، به صورت متوالي بر روي جوشها گذاشته شده و با ايجاد خلا، جوشها آزمايش مي شوند حدود 4- Psi

شكل 11 - عمليات تست وكيوم ورقهاي كف مخزن

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک

اگر حفره و يا سوراخي در جوش وجود داشته باشد، در اثر مكش حباب صابون ايجاد شده و محل نقص مشخص مي شود . در صورت مشاهده هرگونه سوراخ و يا عيبي در جوشهاي كف، مي بايستي اقدام به تعمير آن نمود . براي اين كار، سطح جوش تمييز كاري شده و زنگ زدايي مي شود و سپس بعد از سنگ زني و رسيدن به محل عيب، مجددا جوشكاري مي شود.

7- Lower Deck :

از محيط به طرف مركز داراي شيب ملايم مي باشد. دليل وجود شيب در lower deck به دليل استفاده از قانون شناوري براي شناور كردن مخزن به همراه خروج گازها ي احتمالي از مركز به سمت پيرامون مي باشد. واضح است كه به دليل وجود شيب در Bottom و Lower deck و Upper deck مي بايست پايه ساپورتها داراي اندازه متغير باشند . در مورد تعداد پايه ساپورتها در هر مخزن، با توجه به نظر طراح و محاسبات طراح (كه بستگي به وزن سقف و ن يز ابعاد آن دارد) ، مشخص مي گردد. طراح بايد به گونه اي پايه ساپورتها را Arrange كند كه سقف دچار اعوجاج نگردد .

شكل 12 - عمليات چيدمان ورقهاي Lower Deck

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم در ایرناک


  پایان بخش چهارم

منابع : مخازن آب / مخازن کروی / مخزن به انگلیسی / مخازن سقف ثابت/ کتاب مخازن / انواع مخازن ذخیره / انواع مخازن نفت و گاز / کاربرد مخازن تحت فشار/ ایرناک

بازدید : 1946 بار
(1 رای)
آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور-قسمت چهارم - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی