با بخش هفتم و نهایی مجموعه آموزشی ساخت مخازن ذخیره سقف شناور در ایرناک با ما همراه باشید.

فهرست کل مجموعه :

 1. قسمت اول
 2. قسمت دوم
 3. قسمت سوم
 4. قسمت چهارم
 5. قسمت پنجم
 6. قسمت ششم
 7. قسمت هفتم

فهرست مطالب بخش هفتم

 • Top platform
 • Rolling ladder
 • Inlet & Outlet Nozzle
 • Hydrostatic Test
 • SandBlast & Painting
 • اجراي خط لوله هاي هيدرانت شامل ( آتش نشانی ، Watercooling ، Foam )
 • اجراي لوله هاي سوخت يا فرآورده مخازن
 • شن ريزي كف محوطه مخازن
 • ايمني
Top platform _35 :

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک اسكلت فلزي است كه در اطراف لوله گا يد پل قرار گرفته و نردبان داخل ي مخزن از يك طرف و انتهاي پله هاي بيروني بدنه مخزن از طرف ديگر به آن متصل مي باشد . و به عنوان ايستگاهي جهت اندازه گيري سطح مايع و تردد به داخل مخزن از آن استفاده مي شود.

شكل 48 - Top platform

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

ابعاد و سايز پروفيلهاي مصرفي Top platform توسط طراح مشخص مي شود. (T.P.F) بوسيله نبشي ها و ناوداني هاي متعدد به بدنه مخزن متصل مي شود.

شكل 49 - نصب پله هاي بيروني بدنه مخزن

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

Rolling ladder _36 :

از آنجا كه ارتفاع سقف مخازن سقف شناور، متناسب با ارتفاع سيال درون آن تغيير مي كند، لذا براي دسترسي به روي سقف اين مخازن به نردباني با خاصيت متحرك بودن نياز مي باشد . به همين دليل R.ladder به گونه اي طراحي و ساخت مي شود كه بتواند متناسب با موقعيت سقف حركت كرده و امكان دسترسي به سقف را در همه حالت ها ايجاد نمايد .R.ladder داراي دو چرخ مي باشد كه بر روي ريل نصب شده روي سقف، حركت مي نمايد و از طرف بالا توسط يك سيستم لولايي به Top platform متصل مي باشد. و كليه پله هاي آن نيز ، وضعيت خود را متناسب با موقعيت R.ladder تغيير مي دهند. و هميشه در هر ارتفاع و زاويه اي به صورت افقي مي باشند.

شكل 50 _ Rolling ladder

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

Inlet & Outlet Nozzle _37 :

بديهي است براي پر كردن مخزن مي بايست، مخزن توسط يك لوله به سيستم Piping متصل شود كه بر اي اين كار يك نازل با قطر مشخص به بدنه مخزن جوش شده و روي آن يك فلنج با همان سايز نصب و جوش مي شود . لازم به ذكر است كه اگر Nozzle بيش از " 3 قطر داشته باشد، بايستي درمحل اتصال نازل به Shell از ورق تقويتي ( Reinforce Pad ) استفاده كرد.

سيستم Piping محوطه توسط يك شير به فلنج inlet nozzle مخزن متصل مي شود . تمام توضيحات ارائه شده براي Inlet nozzle در مورد Outlet nozzle نيز قابل بيان بوده و تنها قطر آن متفاوت مي باشد.

شكل 51 - Inlet & Outlet Nozzle

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

Hydrostatic Test _38 :

پس از اتمام كليه مراحل نصب و جوش روي مخزن، به دليل كنترل استحكام بدنه مخزن و ميزان نشست فونداسيون مخزن و كنترل وجود سوراخهاي احتمالي در مخزن و نيز عملكرد سقف شناور ، قبل از تزريق سيال واقعي به درون مخزن، طي يك دستورالعمل مشخص، آب را به داخل مخزن وارد كرده و هيدروتست انجام مي شود . بعد از اتمام تست، آب را خارج كرده، تميز كاري و خشك كردن مخزن انجام مي شود و سپس مخزن سندبلاست و رنگ مي شود . شرح مراحل عمليات رنگ و سندبلاست در قسمت هاي بعد ارائه شده است.


شكل 52 - شناور شدن سقف مخزن

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

نحوه آبگيري مخزن در هيدروتست :


ابتدا تا ارتفاع 20 تا 30 سانتي متر آب به داخل مخزن وارد شده و سپس نشتي در محل اتصال كف به بدنه مخزن كنترل مي شود . پس از حصول اطمينان از عدم وجود نشتي در كف مخزن، تزريق آب به مخزن تا هنگامي كه سقف مخزن 10 سانتي متر شناور شود، ادامه مي يابد. نشتي احتمالي در سقف مخزن از طريق كنترل كامپارتها، چك مي گردد . بعد از اين مرحله مخزن تا نيمه پر شده و ميزان نشست فونداسيون مخزن بررسي مي گردد . ميزان نشست اندازه گيري شده با مقادير مجاز استانداردها مقايسه شده و سپس عمليات تزريق آب تا پر شدن مخزن ادامه مي يابد . سپس مجددا ميزان نشست مخزن مورد بررسي قرار مي گيرد.

شكل 53 - تكميل هيدروتست و شناور شدن سقف مخزن در بالاترين حد آن

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

SandBlast & Painting _39 :

عمليات سندبلاست (S.B) بر اي زنگ زدايي روي سطح انجام مي شود . فلزات وقتي در هواي آزاد مي مانند در اثر وجود رطوبت موجود در هوا، سطح فلزات اكسيد مي شود كه اگر اين اكسيد فلز از روي آن برداشته نشود، امكان چسبيدن رنگ بر روي فلز به خوبي فراهم نمي شود . لذا يكسري Sand ريز (كه البته اندازه Sand هم مهم بوده و بايستي طبق استاندارد باشد.) توسط يك كمپرسور هوا و لوازم مربوطه ، و با فشار هوا بر روي سطح فلز پرتاپ شده و ذرات اكسيد را از روي آن جدا مي كند.

شكل 54 - سندبلاست بدنه مخزن

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

پس از اتمام S.B مي بايست در همان روز، عمليات رنگ لايه اول انجام شود . كه ضخامت آن مطابق استاندارد مي باشد .دليل اينكه سطح S.B شده بايد همان روز رنگ شده و به روز ديگر موكول نشود، اين است كه سطح فلز د ر مجاورت هوا سر يعا اكس يد شده و دوباره ن ياز به زنگ زدا يي خواهد داشت . پس از خشك شدن رنگ لايه اول، لايه دوم بر روي لايه اول پاشيده مي شود . و در نهايت رنگ لايه نهايي پاشيده مي شود. قسمتهايي كه بايد رنگ شوند :

 1. كف مخزن، به دليل اينكه كليه آبهاي احتمالي موجود در سيال بر روي كف مخزن مي نشيند.
 2. يك متر پا يين بدنه، به دل يل اين كه ا ين قسمت ن يز در مجاورت آب و لجن ا يجاد شده م ي باشد . و احتمال خوردگي ورقهاي بدنه در آن بالا مي باشد.
 3. يك متر بالايي بدنه ، به دليل اين كه ا ين قسمت هم در اكثر مواقع در بيرون از پوشش سقف مي باشد و احتمال خوردگي در آن زياد است.

شكل 55 - دستگاه ايرلس جهت انجام عمليات رنگ آميزي

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

در مورد ضخامت كل رنگها لازم به ذكر است كه ضخامت رنگ بيروني 230 ميكرون و ضخامت رنگ دروني مخزن 240 ميكرون مي باشد كه اين رنگ طي سه مرحله بر روي فلز پاشيده مي شود.

شكل 56 - عمليات رنگ آميزي لايه نهايي رنگ سقف شناور

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

شكل 57 - تكميل رنگ لايه نهايي بدنه مخزن

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

شكل 58 - مخازن رنگ آميزي شده به صورت كامل

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

40 - اجراي خط لوله هاي هيدرانت شامل ( آتش نشانی ، Watercooling ، Foam ) :

الف _ لوله هاي آتش نشاني :

به منظور تامين آب اطفاء حريق مخازن در كليه پياده روهاي اطراف سايت يك خط لوله آب " 12 كشيده شده است كه در بين مسير لوله ها، شيرهاي هيدرانت در داخل پياده رو و در يك حوضچه با ديوارك هاي آجري نصب مي گردد . كه اين شيرها در زمان نياز ، آب را در دسترس گروه آتش نشان قرار مي دهند . از سوي ديگر اين خط لوله تامين كننده آب لوله هاي Watercooling روي ديواره مخزن نيز مي باشد . لازم به ذكر است كه در كليه مراحل عمليات Piping انجام R.T سرجوشها با توجه به ملزومات استانداردها و نيز هيدروتست خط لوله الزامي است.

شكل 59 - خط لوله آتش نشاني

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

شكل 60 - شير هيدرانت

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

ب_ لوله هاي Watercooling :

در صورت بروز هرگونه حادثه و يا آتش سوزي مخزن لازم است ديواره فلزي مخزن خنك نگه داشته شود. كه به اين منظور بر روي محيط اطراف مخزن يك خط لوله " 4 (سايز خط لوله با توجه به استانداردها معين مي گردد ) كه داراي تعدادي نازل خروجي بوده نصب مي شود . اين لوله توسط رايزر نصب شده بر روي ديواره مخزن و خط لوله WaterCooling محوطه مخازن كه به صورت Underground است، به خط لوله " 12 آتش نشاني متصل مي گردد . با قرار دادن شيرهاي قطع و وصل در طول خط، ورود آب به اين سيستم كنترل مي گردد.

شكل 61 - لوله هاي Watercooling بر روي بدنه مخزن

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

ج_ سيستم Foam :

يكي ديگر از راههاي كنترل آتش روي ديواره مخزن استفاده و نصب سيستم فوم مي باشد . در اين روش مشابه سيستم watercooling بر روي محيط فلزي مخزن يك لوله " 4 به صورت دور تا دور بر روي ساپورتهاي فلزي جوش شده روي مخزن، نصب مي گردد . در اين لوله ها ، نازل خروجي جهت پاشيدن ماده فوم در مخزن به FoamChanber متصل مي گردد . همچنين اين لوله ها توسط لوله رايزر به Collector فوم در كنار پياده رو متصل مي گردد.

شكل 62 - نصب خساپورتهاي ط لوله سيستم فوم

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

شكل 63 - سيستم فوم Foam

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

د_ لوله هاي OilyDrain :

جهت تخليه آب و لجنها و رسوبهاي كف Sump مخزن يك خط لوله " 8 از مخازن تا حوضچه تبخير ساخته مي شود . در اين روش يك خط لوله از خروجي Sump شروع شده و با شيب لازمه كه در حدود (0.5 تا 1) درصد است تا حوضچه تبخير در خارج از سايت ادامه مي يابد . همچنين در طول اين خط لوله ، Pit هايي از جنس بتن مسلح و با فاصله هر يك حدود 40 متر ساخته شده است . تا عمليات دفع و خروج مايعات و لجنها به آساني صورت گيرد . در اين سيستم مواد و مايعات نفتي به همراه رسوبات آن به محل حوضچه منتقل مي شود و در مجاورت نور خورشيد مايع آن تبخير و رسوبات باقي مانده جمع آوري مي گردد.

شكل 64 - ساخت Pit خط لوله OilyDrain

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

شكل 65 - خروجي Sump كف مخزن به خط لوله OilyDrain

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

شكل 66 - خط لوله سيستم OilyDrain

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

ه_ عايق كاري لوله ها :

براي محافظت از خوردگي، لوله هاي فلزي كه درون زمين قرار مي گيرند را بايد عايق كاري نمود . لوله به كار رفته براي اين منظور، معمولا به صورت عايق كاري شده تهيه مي گردند و در هنگام ساخت و نصب فقط سرجوشها نياز به عايق كاري دارند . در غير اين صورت بايد تمام سطح لوله عايق كاري گردد. براي اين كار ابتدا سطح فلز را تميزكاري نموده و سپس سطح لوله پرايمر زده مي شود. و در نهايت با استفاده از نوار عايق سطح فلز پوشيده مي شود . تمامي لوله هاي به كار رفته در watercooling ، oilydrain و خطوط آتش نشاني مي بايست عايق كاري شوند.

شكل 67 - عايق كاري لوله هاي خط آتش نشاني

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

41 _ اجراي لوله هاي سوخت يا فرآورده مخازن :

به منظور بارگيري مخزن و انتقال سوخت مايع به داخل آن و يا خروج فراورده ها از مخزن به محل تخليه بين Inlet و Outlet مخازن و محلهاي مذكور لوله كشي (Piping) صورت مي گيرد . پس از نصب اين لوله ها بر روي ساپ ورتهاي مربوطه و جوش آنها و نصب فلنجها و شيرهاي قطع و وصل سوخت، خط لوله تست راديوگرافي شده و هيدروتست مي گردد . پس از انجام تستهاي مورد نياز و اجراي لايه هاي پاياني رنگ آميزي روي لوله ها و تاييد ناظر، اين بخش آماده بهره برداري مي گردد.

شكل 68 - رنگ آميزي لايه اول رنگ لوله هاي سوخت

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

شكل 69 - خط لوله سوخت

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

شكل 70 - آبگيري خط لوله سوخت جهت هيدروتست

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

42 - شن ريزي كف محوطه مخازن:

پس از تكميل مراحل ساخت مخازن و رنگ آميزي آنها و نيز تكميل اجراي خطوط لوله محوطه مخازن شامل خطوط لوله آتش نشاني و فوم و خط لوله سوخت، كف محوطه مخازن شن ريزي مي شود . براي انجام شن ريزي ابتدا زمين محوطه مخازن تميزكاري شده و توسط گريدر تسطيح مي گردد. سپس زمين توسط غلتك كوبيده شده و شن ريزي انجام مي شود . شن ريخته شده در محوطه توسط گريدر پخش گرديده و تسطيح مي شود.

شكل 71 _ مخازن تكميل شده پس از شن ريزي

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک

43 - ايمني :

به دليل اينكه كار در مخازن، همراه با كار در ارتفاع مي باشد، لذا رعايت اصول ايمني در اين كار حائز اهميت مي باشد . داربست و تخته بندي كه جوشكاران و ساير نفرات روي آن كار مي كنند، توسط يك سري كلنگي و جاكلنگي به بدنه مخزن متصل شده است كه بايستي ا ز نحوه اتصال آنها اطمينان حاصل گردد . تخته ها بايستي دو به دو به هم بسته شوند . لوله هاي هندريل بر روي كلنگي ها نصب شود .و با دو سري طناب محصور شوند. استفاده از تخته هاي معيوب (كج، فرسوده) ممنوع مي باشد. نفرات حتما از كفش كار و كلاه ايمني استفاده نمايند.

همچنين اگر در محوطه انبار نفت يا مكان هايي كه داراي مخازن عملياتي حاوي بنزين و گازوييل مي باشد ، ساخت مخازن انجام گيرد، به دليل وجود بخارات قابل اشتعال منتشر شده در هوا براي جلوگيري از هرگونه حادثه ناگوار، روشن كردن آتش در محوطه باز ممنوع مي باشد.

شكل 72 - تخته بندي و لوله هاي هند ريل به همراه طناب آنها

آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم در ایرناک


پایان بخش هفتم

منابع : مخازن آب / مخازن کروی / مخزن به انگلیسی / مخازن سقف ثابت/ کتاب مخازن / انواع مخازن ذخیره / انواع مخازن نفت و گاز / کاربرد مخازن تحت فشار

بازدید : 1937 بار
(2 رای)
آموزش تصویری ساخت مخازن ذخیره سقف شناور- قسمت هفتم - 5.0 out of 5 based on 2 votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی