این ویتامین ها میتوانند به طور معمول در یک رژیم غذایی متعادل قرار بگیرند، اما در این بین ممکن است برخی افراد متوجه کمبود های خاصی از ویتامین ها که مانع رشد و بهبود عضلات میشوند، باشند.