سوارکاری یا Equestrianism ورزشی بسیار قدیمی است که از دیرباز به منظور جنگیدن به افراد آموزش داده می شد اما در حال حاضر سوارکاری شکل نمادین سمبلیک و یا ورزشی دارد.

قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک سوارکاری به شکل سنتی از قدیم الایام تا کنون وجود داشته و اسب به عنوان یکی از رام ترین حیوانات در دسترس انسان برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می گرفته است اما در حال حاضر سوارکاری شکل نمادین سمبلیک و یا ورزشی دارد. در این بخش از نمناک با اصول و مقررات ورزش سوارکاری و نکاتی برای آموزش اسب سواری آشنا خواهید شد.

 ورزش سوارکاری

قوانین ورزش سوارکاری

اصول و مقررات ورزش سوارکاری

کلیات ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 1 ) پرش با اسب نوعی امتحان برای اسب و سوارکار در مسیری پر از مانع است که در طی آن مهارت و اطلاعات اسب و قدرت سوارکار سنجیده می شود .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 2 سوارکاردر طی یک مسابقه ممکن است به خاطر ارتکاب خطاهای مختلف، جریمه شود. بنابراین برنده مسابقه بر اساس نوع مسابقه سوارکاری که کمترین خطا و یا کمترین زمان و یا بیشترین امتیاز را کسب کرده انتخاب می شود.

 ورزش سوارکاری

نکات مهم درباره ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک  

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 3 ) منظور از مسابقات پرش با اسب ایجاد علاقه برای سوارکار و تماشاچی است .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 4 ) یکسان بودن شرایط مسابقه برای کلیه شرکت کنندگان ضروری است و تهیه و چاپ قوانین و اجراء دقیق آن در حین مسابقه راه رسیدن به این هدف می باشد .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 5 ) در بازی های المپیک قهرمانی جهان اسب های شرکت کننده حداقل 8 سال سن دارند واسب های شرکت کننده در کلیه مسابقات بین المللی دیگر باید حداقل دارای 6 سال سن باشند.

مانژهای پرش با اسب در سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک میدان مسابقه پرش با اسب باید محصور باشد و وقتی اسب درداخل میدان است باید کلیه ورودی ها و خروجی ها بسته باشند .

ورزش سوارکاری

آشنایی با ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک  

میادین تمرین و مانع تمرین در ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 1 ) سوارکاران فقط یکبار می توانند به داخل مانژ مسابقه جهت بازدید مسیر مسابقه بروند.( باراژ نیزشامل این مسئله می باشد. هیئت داوران به وسیله تابلو یا بلندگو اجازه ورود به میدان جهت بازدید مسیرمی دهند. سوارکاران می توانند قبل از شروع راند دوم در مسابقات دو راندی مسیر مسابقه را بازدید کنند .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 2 ) برگزارکنندگان مسابقات در مانژهای سرپوشیده در شرایط خاص به دلیل محدودیت مکانی ممکن است اجازه تمرین در مانژ اصلی را بدهند .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 3 ) هنگامی که ابعاد میدان تمرین ، اجازه تمرین را ندهد یک مانع را می توان در مانژ اصلی برای تمرین در نظر گرفت .

ورزش سوارکاری

اصول ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 4 ) سوارکاران حق پرش از موانع مسابقه را در حین رژه قبل از مسابقه ندارند و در صورت انجام این کار جریمه نقدی و یا محروم می شوند.

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 5 ) ممکن است برنده مسابقه از روی یک مانع بپرد که این مانع نباید جزء موانع دور بعدی باشد .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک پریدن از روی این مانع برخلاف جهت موجب محرومیت سوارکارمی شود همچنین سوارکار برای پرش از این مانع 90 ثانیه وقت دارد که این وقت از لحظه زدن زنگ داوران حساب می شود. اگر انداختن موانع همراه با امتناع باشد ، سوارکارباید برای تلاش بعدی منتظر تصحیح مانع شود. (زمان نگه داشته خواهد شد) هیئت داوران زنگ شروع مسابقه را پس از تلاش های سوارکار برای پرش از این مانع با اتمام 90 ثانیه بعداً در می آورند. پس از زده شدن زنگ، سوارکارمی تواند فقط یک برای پرش از این مانع سعی کند و در حد فاصل 45 ثانیه مسابقه اصلی را شروع کند .

اعلام زنگ در ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 1 ) هیئت داوران جهت برقراری ارتباط با شرکت کنندگان زنگ را به صدا در می آورند

موارد دیگر برای به صدا در آوردن زنگ

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک الف) اعلام باز بودن مانژ جهت بازدید از مسیر مسابقه

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک ب) اعلام اجازه شروع مسابقه به سوارکار

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک سوار کار پس از زدن زنگ باید خط شروع را در جهت درست ظرف مدت 45 ثانیه قطع کند. سیستم مزانگیری اتوماتیک شمارش معکوس 45 ثانیه را روی صفحه نتایج نشان می دهد. به طوری که برای سوارکاران به وضوح قابل مشاهده باشد. اگر سوارکار ظرف مدت 45 ثانیه مسابقه را شروع نکند. زمان مسابقه وی پس از 45 ثانیه شروع خواهد شد. زمین خوردن و کلیه نافرمانی ها طی فاصله زدن زنگ و شروع مسابقه خطا محسوب نمی شود و در فاصله زمانی 45 ثانیه داوران می توانند در موارد بروز برخی از مسائل زمان را نگه دارند .

ورزش سوارکاری

مقررات و اصول ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک ج) جهت متوقف کردن سوارکار در حین مسابقه و یا اجازه برای ادامه مسابقه .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک چ) اجازه ادامه دادن مسابقه به سوارکاری که مانع آن پس از امتناع افتاده است و همچنین پس از تصحیح مانع و آماده بودن مسیر .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک ح) صدا درآوردن ممتد و یا تکراری زنگ برای دستور اخراج یک سوارکار

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 2 ) در صورت عدم توجه سوارکار به زنگ داوران بنا به نظر داوران سوارکار اخراج می شود .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 3 ) اگرسوارکار پس از وقفه زمانی قبل از زدن زنگ از مانع بپرد اخراج می شود .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک الف) قبل از زدن زنگ مجدد مسئولیت ماندن در نزدیکی موانع با سوارکار است .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک ب) یکی از وظیفه داوران این است که زنگ مجدد را در لحظه ای بزنند که سوارکار در موقعیت خوبی قرار دارد.

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک ج) سوارکار باید پس از نگاه داشتن زمان به هر دلیل تا ایجاد شرایط مناسب جهت ادامه مسیر در نزدیکی مانع مذکور باقی بماند و داوران باید زنگ را لحظه ای به صدا درآورند که سوارکار موقعیت مناسبی نسبت به مانع داشته باشد.

ورزش سوارکاری

داوران در ورزش سوارکاری چه هنگام زنگ را به صدا در می آورند

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک  

مسیر مسابقه و اندازه گیری آن در ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 1 ) خط سیری که سوارکار از دروازه شروع تا دروازه پایان طی می کند مسیر مسابقه می گویندکه این مسیر باید با دقت تمام اندازه گیری شود.

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 2 هیئت داوران در مسابقات مهم به همراه طراح مسیر و یا با ناظر فنی مسابقه مسیر را اندازه گیری میکنند.

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 3 اگر هیئت داوران تشخیص دهند که خطائی در اندازه گیری مسیر مسابقه رخ داده است می توانند مسیر مسابقه را مجدداً اندازه گیری نموده و مجدداً زمان مجاز جدیدی را اعلام کنند و نفرات قبلی نیز با زمان جدید شروع به مسابقه می کنند.

ورزش سوارکاری

مسیر مسابقه سوارکاری چه قدر است

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک  

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 4 ) در صورت مناسب بودن شرایط زمین و آب و هوا ،هیئت داوران می توانند پیش از شروع مسابقه سرعت مسابقه را تغییر دهند .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 5 ) طول مسیر مسابقه باید از 60 برابر تعداد موانع بیشتر نباشد .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 6) فاصله خط شروع تا مانع اول و خط پایان تا مانع آخر بین 6 تا حداکثر 15 متر است و باید رنگ پرچم های خط شروع وپایان با قرمز و سفید و حروف S شروع و F پایان مشخص شده باشند .

نقشه مسیر ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 1 ) نقشه مسیر مسابقه نقشه کاملی است که درآن کلیه اطلاعات دقیق مسیر نشان داده شده است ، نقشه مسیر مسابقه حداقل نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در نزدیکی میدان تمرین نصب و یک نسخه نیز به هیئت داوران تسلیم می شود .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 2 ) شماره موانع باید به ترتیب عبور از آنها در کنار موانع نصب شوند .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 3 ) موانع متوالی با شماره های تکراری با حروف a,b,c که در کنار آن قرار دارد مانند AC,AB,AA مشخص می شوند .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 4 ) موارد زیر باید در نقشه مسیر مسابقه مشخص شوند .

ورزش سوارکاری

نقشه مسیر سوار کاری چیست

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک الف) خط شروع و پایان

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک ب) محدوده قرارگیری موانع، شماره موانع ، نوع موانع (عمودی - اکسر - تریپل بار)

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک پ) نقاط چرخش اجباری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک ج) خط سیر سوارکار که با خطوط شکسته می توان نشان داد ، مسیرهای اجباری با خطوط توپر مشخص می شوند .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک چ) جدول داوری مورد استفاده

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک ح) موانع، طول مسیر، زمان مجاز و یا زمان ثابت برخی از مسابقات مخصوص

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک خ) نوع موانع متوالی (باز - بسه - نیمه باز )

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک د) تغییرات هیئت داوران در مورد مسیر

ورزش سوارکاری

در مورد ورزش سوارکاری بیشتر بدانید

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک  

تغییرات در مسیر مسابقه سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 1 ) اگر پس از نصب نقشه مسیر، تغییری در مسیر به وجود آید،این تغییر باید با نظر هیئت داوران انجام شود و به اطلاع کلیه سوارکاران وسرپرست تیم ها برسد .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 2 ) اگر به دلیل شرایط بد جوی، نور و یا غیره مسابقه متوقف شود پس از شروع مجدد مسابقه باید مسیر و موانع به همان شکل اولیه واز همان نقطه ای که متوقف شده است ، مجداً شروع شود .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 3 ) بنا به تشخیص هیئت داوران ممکن است در موارد خاص مانند خرابی زمین، مانژ و یا ...محل یکی از موانع کمی تغییر کند .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک در صورتی که امکان تغییر محل موانع وجود نداشته باشد ، ممکن است آن مانع از مسیر مسابقه حذف شود وکلیه خطای انجام شده روی آن مانع از مسیر مسابقه حذف شود ، لذا کلیه خطای انجام شده روی آن مانع برای سوارکاران قبلی نیز در نظر گرفته نخواهد شد .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 4 ) در صورتی که لازمباشد زمان مجاز و محدود مسابقه پس از اعمال تغییر محل یا حذف مانع، مجدداً محاسبه می شود .

ورزش سوارکاری

در مورد قوانین ورزش سوارکاری بیشتر بدانید

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک  

آموزش اصول اسب سواری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک اصول اسب سواری و سوار کاری راه و روش خیلی ساده ای دارد .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک وقتی می خواهیم این ورزش را شروع کنیم، به دنبال یافتن حالتی برای نشستن روی اسب هستیم تا تعادلمان روی زین حفظ شود . برای این کار باید خطی صاف و مستقیم از گوش به سرشانه، به لگن و به پاشنه پا ایجاد شود تا بتوانیم صاف بنشینیم و هنگام نگاه به سوارکارباید بتوانیم این خط توسط بدن او را ببینیم.

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک اگرپایش کمی جلو بیاید سوارکار حس میکند در حال افتادن از پشت زین است واگر پا بیش از حد عقب برود حس میکند در حال افتادن از جلواست .

ورزش سوارکاری

آموزش ورزش سوارکاری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک  

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک برای سوارکاری یک خط صاف دیگر از آرنج سوارکار تا دهان اسب باید ایجاد شود که این خط اسب را کنترل کرده و منظور سوارکار را به او می رساند . اگر اسبی که میرانید قوی یا ضعیف باشد،باید حالت خود را حفظ کنید و برای هر حرکتی که ممکن است از او سر بزند آماده باشید .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک برای شروع سوارکاری ، سوارکار باید پاهایش را کمی جمع کند تا راه رفتن سبک و نرم آغاز شود. پاشنه پا راه ارتباطی بین سوارکار و اسب است که او را به جلو هدایت کرده و قدرت او را به کار می اندازد . اگر سوارکار دو پاشنه را فشار دهد اسب شروع به دویدن آرام می کند و به سوارکار کمک میکند حرکت بالا و پایین بدون فشار و زحمت ایجاد کند . اگر سوارکار جست درجا نداشته باشد ، با رسیدن به کنتر به حالت نشسته و با پشت پاشنه های خود از اسب میخواهد براساس تمرینات خود به چپ حرکت کند .

نکاتی برای انجام اسب سواری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 1. از یک مرکز اسب سواری خوب استفاده کنید ،در مراکز اسب سواری شما یک مربی خوب خواهید داشت که به شما اسب مناسبتان را نشان می دهد. با یک یا دو جلسه مربی و اسب را محک بزنید، مربی اسب سواری باید با تجربه باشد و اسب سواری اش خوب باشد. اسب زیر هشت سال سن را پیدا کنید که به صورت دایره وار آرام حرکت کند .

قوانین ورزش سوارکاری

ورزش سوارکاری را چگونه انجام دهیم

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک  

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 2- قبل از شروع افسار اسب خود را به کمک مربی ببندید .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 3- برای سوار شدن به اسب از سمت چپ سوار شوید.

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 4- تعادل خود را در اسب سواری حفظ کنید ،اگر احساس می کنید که تعادل خود را از دست می دهید به یال اسب بچسبید تا زمانی که تعادل را باز یابید. ریتم حرکت اسب را احساس کنید و دستانتان با را ریتم حرکت، تکان دهید .هنگام اسب سواری جلو را نگاه کنید و کمر خود را صاف نگه دارید. یک سوم کفش های شما باید در رکاب باشند و پاها باید به سمت پایین باشند و نگذارید که پاهایتان زیاد به سمت جلو برود، انگار که بر روی صندلی نشسته اید، این روش نشستن نادرست است. شانه ها، کشاله ران و پاشنه های پایتان باید کشیده باشند .

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 5- برای کنترل اسب از دست ها و پاهایتان کمک بگیرید یا از رکاب ها و شلاق کمک بگیرید. ساق پاهای خود را ببندید و اسب را به حرکت در آوریدو اگر اسب راه نرفت ساق پاها را بیشتر فشار دهید. برای متوقف کردن اسب در پایین ترین قسمت زین بنشینید و کمی افسار را بکشید. می توانید از کلمه"هووو" برای توقف اسب استفاده کنید. برای دور زدن با اسب، افسار را به راست یا چپ بکشید و با پایی که همان طرف است کمی به اسب فشار بیاورید. شما باید این کار را انجام دهید وگرنه اسب تنها سرش را می چرخاند، اما مستقیم می رود .

قوانین ورزش سوارکاری

نکاتی برای آموزش اسب سواری

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک  

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 6. زمانی که به راه رفتن اسب عادت کردید ، پاهای خود را محکم تر فشار دهید و یورتمه بروید. برای این کاراگر نشسته هستید، در پایین ترین قسمت زین بمانید و پاهای خود را دو طرف بدنه اسب نگه دارید. برای یورتمه رفتن به صورت ایستاده باید حالت نشسته ایستاده را با هم تعویض کنید. پاشنه های خود را پایین ببرید و کاملا در رکاب قرار دهید، اما زیاد کشش ایجاد نکنید. اگرمی خواهید به سمت چپ بروید زمانی برخیزید که اسب شانه راستش بالاست و وقتی می خواهید به سمت راست بروید زمانی برخیزید که اسب شانه چپش بالاست.

تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک تاریخچه سوارکاری + قوانین اسب سواری و اصول ورزش سوارکاری-ایرناک 7. برای چهار نعل رفتن آرام پاهای خود را به سمت عقب ببرید و فشار دهید. هنگامی که اسب چهار نعل می رود شما در موقعیت همیشگی خود بر روی اسب بنشینیدو قسمت بالا تنه را بی حرکت نگه دارید و رکاب ها را خوب نگه دارید و افسار را زیاد نکشید. برای چهار نعل رفتن در حال نیمه ایستاده ،کمی شانه ها و لگن خود را به سمت جلو خم کنید .

توصیه ها ی لازم برای انجام ورزش سوارکاری

قوانین ورزش سوارکاری

در انجام اسب سواری رعایت این نکات ضروری است

 • کلاه اسب سواری بگذارید یا اگر بیش از پنج سال از کلاه خود استفاده کرده اید، آن را عوض کند .
 • بعد از افتادن از اسب دوباره امتحان کنید.
 • هنگام لمس اسب و سوارکاری آرام باشید .
 • پاشنه پای خود را پایین نگه دارید و به سمتی که می روید نگاه کنید .
 • از مربی درباره واکنش دادن اسب با یک علامت خاص بپرسید.
 • هنگام نزدیک شدن بااسب خود با او حرف بزنید تا بفهمد که به او نزدیک شده اید .
 • اسب را به آرامی هدایت کنید و افسار متصل به فک اسب را نکشید ، زیراکشیدن ناگهانی افسار باعث ترس اسب می شود و او ممکن است بیشتر بدود.
 • پوشیدن لباس های اسب سواری
 • در کناراسب زانو نزنید و ننشینید .
 • بررسی موقعیت زین قبل از حرکت اسب
 • از پشت به اسب نزدیک نشوید .
 • برای رفتن به پشت اسب دست خود را برای کفل اسب بگذارید تا متوجه شما شود.
(0 رای)
بازدید : 30 بار

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی