بانک ضرب المثل و حکایات فارسی به همراه داستان

ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته وقتی شخصی برای رسیدن به هدفی موانع بسیار سختی را پشت سر می گذارد این ضرب المثل به کار می رود.

باد بهاری از سوی خداوند متعال مأمورتی در جهت زندگی بخشیدن دارد ولی باد پاییزی در قبال به خواب فرو بردن طبیعت وزیده می شود.

ضرب المثل خود کرده را تدبیر نیست در مورد افرادی بکار می رود که بدست خود برای خودشان گرفتاری درست میکنند و تمام مشکلات آنها از جانب خودشان است. مانند ضرب المثل از ماست که بر ماست.

بعضی افراد برای غلبه برحریف به هر دستاویزی متمسک می شوند و هر لغزش و اشتباه ناچیز از ناحیه رقیب را گناهی نابخشودنی جلوه می دهند .

ضرب المثل یک دست صدا ندارد را وقتی به کار می برندکه یک نفر بخواهد کار بزرگی را به تنهایی انجام بدهد.گذشتکان ما خوب می دانستند که موفقیت های بزرگ با کمک و همکاری همه به دست می آید .

ضرب المثل نان خودش هم از گلویش پایین نمیرود، در مورد افراد حریص و طماعی به کار می رود که از پول و دارایی خود راضی نمی شوند ذره ای خرج کنند.

ضرب المثل سنگی که به هوا میرود تا برگردد هزار چرخ میخورد زمانی که کسی در جریان زندگی دچار مشکل شده و هیچ راه علاجی برای رفع آن نداشته باشد بکار می رود.

ضرب المثل سنگین بیا ، سنگین برو وقتی استفاده میشود که یک نفر زیاد به خانه این و آن برود و مایه عذاب اقوام شود. دختری بود بعد از رفتن به خانه بخت،

کاربران آنلاین : 4,340